До два месеца всички 28 регионални колегии на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) имат за задача да сформират Национални професионални консултативни съвети (НПКС) на медицинските сестри, акушерките, фелдшерите/лекарските асистенти, рехабилитаторите, рентгенови лаборанти и медицинските лаборанти. Това залегна в Устава на професионалната асоцияцаия, чиито допълнения и изменения бяха приети по време на Петия й редовен конгрес. Събитието се проведе в София, с участието на над 400 делегати от цялата страна.


Членовете на новите национални консултативни съвети ще се избират на доброволен принцип, а техни представители ще бъдат излъчени на национално ниво. Те ще дават становища, свързани със специфичните дейности за упражняване на съответната професия и промени в правното ѝ регламентиране. Председателите на съветите ще участват в работата на Управителния и Националния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи като експерти.


На конгреса бяха приети промени и в други нормативни документи – Правила за избор на ръководни органи на асоциацията, Правила за издаване на сертификат за професионална квалификация и Правила за набиране и разходване на средствата.Делегатите приеха и предложението председателите на Регионални колегии и председателите на различни комисии на регионално и национално ниво да се избират за 5-годишен мандат с право на участие в не повече от два последоватлелни мандата.


По време на събитието председателят на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Милка Василева посочи постигнатите успехи в периода 2016 – 2019 г. Като водещо постижение тя изтъкна, че в резултат на 5-годишни усилия в Колективния трудов договор за 2016 г. е залегнало заплащането на придобит сертификат за професионална квалификация – по 20 лева към заплатата за първи и за всеки следващ сертификат, както и 50 лв. за придобита специалност. Тези условия залегнаха и в КТД 2018 г.


„Важното е, че все повече работодатели осъзнават, че трябва да се заплаща придобитата по-висока квалификация, която не е самоцел, а грижа за повече компетентност и желание за поемане на по-голяма отговорност”, подчерта Василева.


Сред целите, които си поставя Асоциацията на професионалистите по здравни грижи, са провеждане на открити уроци за промоция на професиите в направление „Здравни грижи”, обучения и национални форуми по здравни грижи, създаване на Национален консултативен студентски съвет към БАПЗГ, организиране и провеждане на национални протести за по-добри условия на труд, по-високи заплати за професионалистите по здравни грижи и настояване за изготвяне на национална стратегия за развитието на здравните грижи у нас.