Нова дирекция „Електронно здравеопазване“, реорганизация на няколко от съществуващите структури в Министерство на здравеопазването, както и съкращаване на щатни бройки на регионалните здравни инспектори са част от реформите заложени от администрацията. В новия устройствен правилник на министерството, публикуван за обществено обсъждане, е записано като приоритет създаването на самостоятелна дирекция „Електронно здравеопазване“, чиято основна цел е да се оптимизират дейностите по провеждане на стратегията за електронно здравеопазване и въвеждане на националната здравна информационна система, като част от общата стратегия за електронно управление в администрацията. Работа на новата структура ще бъде и оптимизирането на процесите по въвеждането и предоставянето на електронни административни услуги и на обмен на документи със средствата на информационните и комуникационните технологии, с оглед намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Щатните служители на бъдещата дирекция ще бъдат 11.


В същото време министерството разделя Дирекция „Административни дейности“ на две самостоятелни звена – дирекция „Човешки ресурси“ и дирекция „Стопански дейности“. В новата дирекция „Човешки ресурси“ се създава звено за споделени услуги в областта на управлението на човешките ресурси в системата на здравеопазването с 16 щатни бройки. Сред заложеното в проекта на новия устройствен правилник е и закриването на дирекция „Планиране, анализ и контрол“, тъй като комплексните аналитични функции, които са ѝ възложени в момента, не се изпълнявали с достатъчна степен на ефективност. Обособява се и отделно звено „Сигурност на информацията и защита на данните“, а функциите в областта на наркотичните вещества се възлагат само на дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимости“. 


Наред с очакваните организационни промени, в друг актуален проект на министерството – този на Правилника за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции, е записано и намаляване на щатната численост на регионалните здравни инспекции с 18 бройки, които са трайно незаети (повече от 6 месеца). Така и с разкриването на нови структури и закриването и съкращенията в някои звена се очаква общата численост на министерството да се увеличи с 23 щата. „Извършването на вътрешнокомпенсираните промени е свързано с промените в числеността на персонала в регионалните здравни инспекции, както и с оглед закриването на Център „Фонд за лечение на деца“ от 01.04.2019 г.“, пише още в мотивите към проекта за устройствен правилник.