Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на управителя на Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Николай Чудотворец“ в Лом за откриване на процедура за обществена поръчка.

 

Тя е с предмет „Доставка на медикаменти и реактиви за микробиология“ за съответните нужди на лечебното заведение.


 

Екипът на регулатора е счел, че възложителят незаконосъобразно е въвел като минимално изискване към участниците условието да докажат наличие на опит с удостоверение за изпълнени договори за подобна дейност.

 

Съгласно Закона за обществените поръчки, изпълнението на извършена услуга може да се докаже единствено с два документа - удостоверение, издадено от получателя или чрез посочване в публичен регистър.

 

Също така незаконосъобразна е липсата на определена от възложителя гаранция за участие, съответна на стойността на всяка една от шестте отделни обособени.

NEWS_MORE_BOX

 

Като не е определил конкретна стойност като гаранция за участие по всяка една от шестте обособени позиции, възложителят препятства потенциалните участници да представят законосъобразна оферта, поясняват от комисията.