Учебна програма “Правно регулиране в здравеопазването” стартира във Факултета по обществено здраве на Медицинския университет в София. Специализацията е утвърдена от министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова. 

 

Предвид епидемичната обстановка, обучението се провежда онлайн. Специалност се придобива след успешно положени колоквиуми и държавен изпит пред държавна изпитна комисия.


 

Продължителността на обучението е 2 години (24 месеца). Изисква се базово образование (бакалавър) за допускане до специалността. Преминалите придобиват образователно-квалификационна степен “магистър”. Следдипломното обучение по специалността обхваща практическа и теоретична подготовка на магистри, работещи в системата на здравеопазването. 

 

В учебния план има включени 5 модула с обща продължителност 24 месеца. Първият е “Обща теория на правото” (5 месеца), вторият - “Нормотворчество и правоприлагане” (5 месеца), третият - “Основи на правното регулиране на здравеопазването” (6 месеца), четвъртият - “Стратегически мениджмънт и здравна политика” (4 месеца), петият - “Оценка на въздействието на нормативните актове” (4 месеца). 

 

Задължителните колоквиуми са 5 и се провеждат съответно след всеки един от модулите. 

 

Какво представлява специалността?


Правното регулиране в здравеопазването е част от действащото право в страната и цели регулация на обществените отношения в системата на здравеопазването чрез създаване на задължителни правила на поведение (нормативни актове).

 

Специалността регламентира задълженията на правните субекти и предоставя възможности за самоопределяне и проява на свободна правно-релевантна воля с цел пълноценна реализация на човешките индивиди и социалната свобода. 

 

Каква е целта на обучението?


Целта на следдипломното обучение е да подготви експерти, които да познават същността, функциите и принципите на здравното законодателство и на разработването на политики в областта на здравеопазването. 

 

Бъдещите специалисти в областта следва да придобият теоретични знания и практически умения за осъществяване на нормативните промени в съответствие с обществените цели, потребности и интереси и за правилното прилагане на здравното законодателство.

 

В какво се изразява работата на тези специалисти?

 

Професионалната дейност на тези специалисти включва предоставянето на методически указания по прилагането на здравното законодателство и предложения за разрешаване на проблеми в областта на здравеопазването. 

 

Пълната програма, включваща подробния учебен план на всеки един от модулите и конспекта с теми за държавния изпит може да разгледате тук. Тя бе изпратена в официално писмо до председателя на Управителния съвет на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров от координатора на специалност Правно регулиране в здравеопазването доц. Р. Горанова-Спасова.