Удължават служебно срока на изплащане на отпуснатите инвалидни пенсии, заради извънредното положение в страната. Националният осигурителен институт (НОИ) напомни, че експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които срокът на инвалидност изтича по време на въведеното извънредно положение (от 13 март до 13 май включително), продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.


В тези случаи изплащането на отпуснатите инвалидни пенсии се продължава служебно съобразно посочения срок. Когато срокът на инвалидността е изтекъл на дата преди 13 март 2020 г., преценка за правото на пенсия на лицето след съответната дата може да бъде направена след неговото преосвидетелстване и получаване в Националния осигурителен институт на ново експертно решение на ТЕЛК.


Във връзка с предприетите мерки поради извънредното положение, Националният осигурителен институт отново призовава всички свои потребители да се въздържат от лично посещение в офисите на институцията в цялата страна, освен в случаи на реална неотложност.Във всички други случаи на разположение са алтернативните форми за контакт с Националния осигурителен институт: над 70 електронни услуги, Контактен център (0 700 14 802), писма или електронна поща.


Заявления, жалби и други документи във връзка с парични обезщетения, помощи, пенсии, гарантирани вземания и издаване на документи от Осигурителния архив на Националния осигурителен институт се подават по електронен път, по реда на Закона за електронното управление, с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК) или чрез лицензиран пощенски оператор.


Хората, които по уважителни причини не са могли да подадат съответните документи по този ред, ще могат да ги подадат в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като тези документи ще се считат за подадени в срок.