Българският държавен стандарт (БДС) няма да бъде задължителен за продуктите за здравословно хранене на децата между 3 и 7 години. Промяната е залегнала в промените на Наредба №6 за здравословното хранене на децата и скандализира браншовите организации.


Идеята храните за децата да бъдат по БДС бе желание на бранша и бе постигнато съгласие на Консултативния съвет към здравното министерство още през юни. Пред БНР обаче Марияна Кукушева от Националния браншови съюз на хлебопроизводителите и сладкарите сподели, че резултатът е подменен.


В своя защита от Министерство на здравеопазването заявиха, че изнесените от представителите на браншови сдружения и асоциации данни не отговарят на истината и въвеждат в заблуждение обществеността. „Сред основните ангажименти на Министерството на здравеопазването е определянето на изискванията за здравословно хранене на децата, като целта е изграждането на навици още в ранна възраст и израстване и развитие на здраво и работоспособно поколение.


В тази връзка още в началните текстовете на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. е посочено, че в детските заведения се използват храни, които отговарят на изискванията за качество и безопасност, съгласно Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, както и че храните се придружават с документи, доказващи тяхната безопасност, съгласно действащото законодателство. Ясно е формулирано и че храните трябва да са произведени в съответствие с национални стандарти или стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган“, съобщиха от администрацията.


Относно специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици - към момента действаща е Наредба № 8 от 2018 г. на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).  „В цитираната наредба е посочено изискването всички храни, предлагани на децата и учениците да са произведени по БДС или браншови стандарти. Браншовите стандарти се разработват от експерти на Министерството на земеделието, Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) и представители на производителите на храни. Стандартите се одобряват от министъра на земеделието, храните и горите и касаят качеството на храните. Те се контролират от БАБХ. Министерството на здравеопазването и органите на държавния здравен контрол (РЗИ) не контролират прилагането им.


В допълнение обръщаме внимание, че българските държавни стандарти (БДС), съгласно действащото законодателство, се изготвят от Технически комитети към Българския институт по стандартизация (БИС)“, допълват от здравното министерство.

 

Повече по темата може да проследите във видео материала.