Министерският съвет препотвърди за срок от три години представителността на сдруженията „Асоциация на родителите на деца с увреден слух “, „Съюз на слепите в България”, „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“, „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“, „Българска Асоциация Диабет“ и „Съюз на инвалидите в България“ в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

 

Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Основните цели на Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ са да отстоява правата и да защитава интересите на децата и младежите с увреден слух пред държавните и общински органи, както и пред цялото общество. То съдейства за по-добра социална интеграция и личностна реализация на децата и младежите с увреден слух.

„Съюз на слепите в България” работи в посока на промяна на обществените нагласи към незрящите хора. То провежда информационни кампании, представящи възможностите на хората с нарушено зрение за техните постижения в различни области в обществено политическия живот на страната.


 

Съюзът предоставя административно-правни услуги и консултации на повече от две хиляди членове на сдружението и осъществява социална рехабилитация на хората с нарушено зрение, даваща им възможност за усвояване на умения за самостоятелен живот.

Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“ работи за обединяване на родителите на деца с нарушено зрение, изразява и защитава интересите на децата и чрез рехабилитация и социална интеграция съдейства за повишаване на социално-икономическото и културното им развитие.

NEWS_MORE_BOX

 

Организацията закупува помощно-технически средства, приспособления и съоръжения за деца с нарушено зрение.

Основните цели на сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ са подпомагане на тази категория лица при интегрирането им в обществото и реализация на личностните им качества, както и при решаване на социално-икономическите им проблеми.

Сдружение „Българска Асоциация Диабет” подпомага създаването на организация за осъществяване на граждански контрол върху дейността на институциите за подобряване условията на живот, труд, лечение, профилактика и самоконтрол на хората, болни от диабет.

 

Организира снабдяването с диетични храни и организиране на диетично хранене.

„Съюз на инвалидите в България” пък е най-голямата неправителствена организация на хора с увреждания у нас. Той защитава интересите на гражданите в медико-социален риск, подпомага тяхната самостоятелна организация и социална интеграция. Извършва социални услуги, самостоятелно или в сътрудничество с други неправителствени организации на и за хора с увреждания.

 

Съюзът на инвалидите в България участва активно в работата на редица международни организации на и за хора с увреждания.

Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към Министерски съвет в областта на интеграцията на хората с увреждания.

 

Членуващите в него неправителствени организации на и за хора с увреждания, допринасят за формиране на държавната политика в областта и имат съществена роля за усъвършенстване на нормативната уредба.