Ще бъде осигурен достъпът на българските граждани до лекарствени продукти за лечение на Covid-19. Това са Molnupiravir, Regdanviniab и Anakinra.

 

Molnupiravir 


 

Molnupiravir, с търговско наименование Legevrio, е противовирусно лекарство, предназначено за нехоспитализирани възрастни пациенти с лека до умерена форма на  Covid-19 и поне един рисков фактор, свързан с прогресия до тежка форма. Лекарственият продукт е за перорална терапия за амбулаторна употреба и ще се предлага в опаковка за петдневен курс на лечение.

 

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) посочи, че лекарството може да се използва за лечение на възрастни с Covid-19, които не се нуждаят от допълнителен кислород и които са изложени на повишен риск от развитие на тежка форма на вируса. При прилаганe на Molnupiravir в доза от 800 mg два пъти дневно, се намалява рискът от хоспитализация и смърт, когато лечението започне в рамките на 5 дни от началото на симптомите. 

 

Клиничните проучвания на медикамента са извършени чрез лечение на една група пациенти с Molnupiravir и друга - с плацебо. Около един месец след началото на лечението 7,3% от тези (28 от 385) наистина  приемали Molnupiravir са били хоспитализирани или са починали, в сравнение с 14,1% (53 от 377) от пациентите. Нито един от пациентите в групата на Molnupiravir не е починал в сравнение с осем пациенти в групата на плацебо, посочват данни на ЕМА. 

 

От гледна точка на безопасността, най-честите нежелани реакции, съобщени по време на лечението и в рамките на 14 дни след последната доза Molnupiravir, са диария, гадене, замаяност и главоболие, като всички те са леки или умерени.

 

Лекарството не се препоръчва по време на бременност и при жени, които могат да забременеят и не използват ефективна контрацепция.

 

Regdanvimab

 

Regdanvimab, с търговско наименование Regkirona, e моноклонално антитяло, използвано за лечение на умерена форма на Covid-19, с прогноза за тежко развитие на заболяването и/или хоспитализация. Клиничните данни демонстрират доказано трикратно намаляване на хоспитализациите след приложение на лекарството.

 

Активното вещество (Regdanvimab) е проектирано да се прикрепи към шиповия протеин на SARS-CoV-2. Тогава вирусът не е в състояние да влезе в клетките на тялото.

 

Медикаментът се прилага като еднократна инфузия (капково вливане) във вена в рамките на 7 дни от началото на симптомите на Covid-19. Дозата зависи от телесното тегло на пациента. Лекарството може да се използва само в лечебни заведения, където пациентите могат да бъдат наблюдавани по време на инфузията и поне 1 час след това и където могат да бъдат адекватно управлявани в случай, че развият тежки алергични реакции, включително анафилаксия .

 

Клинично проучване, включващо 1315 пациенти с Covid-19, показа, че Regdanvimab води до по-малко хоспитализирани пациенти или такива, на които е назначена кислородна терапия. По-редки са и смъртните случаи в сравнение с плацебо (сляпо лечение). Сред пациентите с повишен риск заболяването им да стане тежко, 3,1% от пациентите, лекувани с Regdanvimab (14 от 446), са били хоспитализирани, имали нужда от допълнителен кислород или починали в рамките на 28 дни след лечението в сравнение с 11,1% от пациентите на плацебо (48 от 434 ).

 

Anakinra 

 

Anakinra, с търговско наименование Kineret, е 100 mg/0,67 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка. Лекарственият продукт е подходящ за пациенти с индуциране от Covid-19 пневмония, с риск от прогресиране до тежка дихателна недостатъчност. Той се прилага чрез подкожна инжекция.

 

​​Активното вещество в лекарството е имуносупресивно (лекарство, което потиска дейността на имунната система). To представлява копие на естествения човешки протеин, наречен „човешки интерлевкин-1 рецепторен антагонист“, който блокира рецепторите за химическия медиатор в организма, наречен интерлевкин-1.

 

Европейската агенция по лекарствата смята, че това може да помогне за намаляване на възпалението и увреждането на тъканите, причинени от Covid-19. Ползата от лечението на Covid-19 с Anakinra е установена в условията на стандартна терапия с глюкокортикоиди, пише френското научно списание “Лансет”. 

 

Правителството прие максималните размери на разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. Ведомството ще има възможност да поеме финансов ангажимент за сключване на договори за осигуряване на лекарствените продукти за лечение нa Covid-19.

 

Правителството прие Постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., чрез което бяха приети максималните размери на разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

 

Източници:

1. https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-issues-advice-use-lagevrio-molnupiravir-treatment-covid-19 
2. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/regkirona
3. https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-evaluating-use-kineret-adult-covid-19-patients-increased-risk-severe-respiratory-failure
4. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/kineret-epar-product-information_bg.pdf
5. https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(21)00353-2/fulltext