Национално сдружение на частните болници (НСЧБ) иска промени в приетия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, сред лицата заемащи висши публични длъжности. Това става ясно от писмо на НСЧБ до д-р Даниела Дариткова, народен представител и председател на здравната комисия в парламента. 


В член 6 на Закона са посочени като висши публични длъжности и „представителите и изпълнителните директори на лечебните заведения за болнична помощ, които се финансират от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и/или от държавния или общинския бюджет“. „Считаме, че това е необосновано, влиза в противоречие с други закони и Европейски директиви и трябва да бъде премахнато от закона, поне що се касае до лечебните заведения, които са 100% частна собственост“, посочват от сдружението на частните болници. Според неговите представители управителите и изпълнителните директори на лечебните заведения за болнична помощ не са нито „висши”, нито „публични” длъжности. Те посочват, че в допълнителните разпоредби няма точна дефиниция за понятията „публични” и „висши”. „Приемаме, че понятието „висши” длъжности се тълкува в общоприетия смисъл и изброяването на тези длъжности е направено със самия закон. Терминът „публична” длъжност, обаче е неразривно свързан с понятието за публично-правна организация. Длъжността се определя като публична, ако самата организация е публично-правна“, се казва в писмото.


От сдружението обясняват, че дефиницията на това дали една организация е публично правна или частно-правна е посочена в член 1, параграф 9 от Директива 2004/18. Една организация представлява публично-правна организация, когато е създадена със специфичната цел да задоволява нужди от обществен интерес, без да има промишлен или търговски характер (буква а), притежава правосубектност (буква б) и когато e финансирана в по-голямата част от държавата, регионалните или местните органи или други публично-правни организации или е обект на управленски контрол от последните, или има административен, управителен или надзорен орган, повече от половината членове на който са назначени от държавата, регионалните или местните органи или от други публично-правни организации (буква в). Трите критерия, са кумулативни, уточняват от НСЧБ.


 

NEWS_MORE_BOX


Член 6, т. 46 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, сред лицата заемащи висши публични длъжности е в противоречие със Закона за обществени поръчки и с Директива 2004/18, категорични са от Националното сдружение на частните болници. 


„Законът включва управителите и изпълнителните директори на лечебните заведения за болнична помощ, но не и аналогичните длъжности на лечебните заведения за извънболнична помощ, Комплексните онкологични центрове, тъканни банки и прочее всички останали видове лечебни заведения. Различните видове лечебни заведения са определени с оглед специфичните медицински дейности, които изпълняват. Няма нито житейска, нито правна логика за такова разделяне от гледна точка на закон, чиято цел е противодействие на корупцията“, пише в писмото до Даниела Дариткова.


От националното сдружение настояват правителството да предприеме действия за изменение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и да отмени или редактира  спорната точка 46 от чл. 6.