Санкции за общо над 500 000 лева ще наложи Върховната административна прокуратура (ВАП) на болници и медици за извършени нарушения по договори с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Извършени са 1 745 проверки, като от тях са констатирани 4 537 нарушения, сред които най-често срещани са: плащане или доплащане от осигуреното лице за видове дейност, която е закупена от Касата, нарушения на правата на здравноосигурено лице (ЗОЛ), като е поискано и получено неправомерно заплащане на потребителска такса, нарушения на изискванията за налично и технически изправно медицинско оборудване и обзавеждане и нарушения свързани с предписване на лекарствени продукти и др.


Чести нарушения на условията и ред по програма „Детско здравеопазване“ са констатирани в 12 области на страната – Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Стара Загора.


Според изнесените данни от Върховната административна прокуратура в хода на проверката на РЗОК – Велико Търново при един изпълнител на дентална помощ сключил договор с НЗОК са констатирани отчетени и заплатени дентални дейности, които не са извършени. Договорът на изпълнителя с Касата е прекратен и преписката е изпратена на Районна прокуратура - Велико Търново. При проверката на РЗОК – Пазарджик е установено неправомерно взети такси за избор на лекар/лекарски екип при приети здравноосигурено лице по спешност. Преписката е предоставена на вниманието на Изпълнителна агенция Медицински надзор за предприемане на необходимите действия.След констатиране на нарушенията от контролните органи са наложени санкции в общ размер от 112 879.00 лв., като предстои допълнително налагане на санкции в общ размер до 404 395.00 лв. В лечебни заведения в областите Ловеч, Плевен и София област са констатирани нарушения, за които предстои издаване на заповеди за налагане на санкция „прекратяване на договора“. Предприети са и мерки за възстановяване на неоснователно получени суми в размер на 706 705.11 лв.


Проверката е реализирана на територията на цялата страна от длъжностни лица - контрольори от всички двадесет и осем РЗОК и длъжностни лица служители на НЗОК. Инспектирани са лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), лечебни заведения за извънболнична дентална помощ (ИДП) и  лечебни заведения за болнична медицинска помощ (БМП).