Към 1 февруари 2011 г. населението на страната ни наброява 7 364 570 души, показват окончателните данни от тазгодишното преброяване, проведено от Националния статистически институт. У нас живеят 3 777 999 жени и 3 586 571 мъже, с лек превес на жените - те са 51,3% от населението.

 


Данните показват тревожна тенденция – за 10 години населението е намаляло с 564 331 души. Спадът на населението се дължи на отрицателния естествен прираст и външна миграция. На последната се дължи 1/3 от проблема.


 


За едно десетилетие населението на България е с 389 087 души по-малко поради отрицателния естествен прираст. Той е отрицателен през всички години през периода между преброяванията между 2001 и 2011 г., като най-голямо е намалението на броя на населението през 2002 година (– 46 118 души).

 


Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на дела на населението на 65 и повече години.

 


Тенденцията на остаряване на населението довежда до промени в неговата основна възрастова структура – разпределението на населението под, в и над трудоспособна възраст.

 


Данните сочат, че 62,2% от населението в страната е в трудоспособна възраст, т. е. това са 4 576 904 души. 52,5% от тях са мъже, а останалите 47,5% - жени.