Нов начин за определяне на рисковите групи пациенти подготвят от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Според действащата в момента Наредба №8 за профилактика и диспансеризация, ако при профилактичен преглед на мамография (или по друг повод) се установи висок риск от злокачествено новообразувание на млечната жлеза, пациентката трябва да бъде поставена в рисковата група от развитие на съответното онкологично заболяване. С промените в наредбата, публикувани в сайт на Министерство на здравеопазването за обществено обсъждане, това условие отпада.

 

Друга редакция на текста засяга хората с рискови фактори за развитие на сърдечносъдови заболявания. Когато наредбата стане факт, задължението на личния лекар да извърши консултация със специалист по кардиология при много висок риск, определен по SCORE системата, ще се замени с възможност джипито да извърши такава консултация по своя преценка.„Оценката по SCORE системата определя 10-годишния риск за фатална исхемична болест на сърцето според пола, възрастта, систолното налягане, общия холестерол и тютюнопушенето. Прави се на здрави хора, като върху изброените рискове може да се повлияе с комплекс от дейности от компетентността на общопрактуващия лекар, включени в пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Поради това не е наложително извършването на задължителна консултация със специалист кардиолог“, е записано в мотивите на Касата.


Причините за разработване на наредбата са свързани с приетия от Народното събрание Закон за бюджета на НЗОК за 2019 г., с който се извършват и изменения и допълнения в редица други закони, сред които Законът за здравето и Законът за здравното осигуряване.


„Очакваните резултати от прилагането на наредбата са свързани с оптимизиране на дейностите по профилактика и диспансеризация, извършвани от общопрактикуващите лекари и избягване на дублиране на дейности в първичната и специализираната медицинска помощ“, обосновават решението си експертите от НЗОК.