Днес министърът на здравеопазването д-р Петър Москов посети Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Стамен Илиев“ в град Монтана, във връзка с предстоящо финансиране на проектно предложение за реновиране и оборудване на отделенията по инфекциозни болести и по акушерство и гинекология – родилен сектор, подадено в Министерството на здравеопазването от ръководството на лечебното заведение.

 

Проектът възлиза на 201 512 лв. – като финансирането ще се осъществи с целеви средства от бюджета на Министерство на здравеопазването.


 

Инфекциозното отделение на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ е единственото на територията на областите Монтана и Видин. През него годишно преминават около 1760 пациенти при разкрити 20 легла.

 

Родилният сектор на Отделението по АГО обслужва населението на област Монтана, като средно месечно се раждат 68 – 70 деца. В отделението на болницата са разкрити 23 легла.

NEWS_MORE_BOX


На двете отделения не е извършван основен ремонт от 25 години.

 

По време на посещението си в болницата министър Москов ще се запознае с напредъка по проект BG161РО001/1.1-08/2010/004 „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, Монтана“.

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, като общата му стойност е 7 671 479, 56 лв.; безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развити: 6 449 644, 48 лв. и национално съфинансиране в размер на 1 221 815, 08 лв.

 

Той е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.