Лечебните заведения са длъжни да осигурят на задължително здравноосигурените лица, без да изискват и приемат от тях плащане и/или доплащане, медицинската помощ, включена в пакета, гарантиран от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това е записано в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, който Министерство на здравеопазването предлага за обществено обсъждане до 18 септември.


С новите текстове се уреждат изрично конкретните възможности за приемане на плащане и доплащане от задължително здравноосигурените лица за оказваната им медицинска помощ, като се изброяват изчерпателно случаите, в които това е допустимо и те се обвързват с изричната инициатива и изрично изразеното искане от пациентите. Това са лечението с лекарствени продукти при злокачествени заболявания, животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, както и случаите на наличие на показания за продължаване на лечението над определения в националния рамков договор за медицинските дейности минимален болничен престой.


Урежда се и правото на задължително здравноосигурените лица по време на болничния си престой по своя инициатива да получават срещу заплащане конкретни допълнително поискани услуги. Например лекарствен  продукт и/или медицинско изделие и/или диетична храна за специални медицински цели и/или по метод, различни от предоставяните от лечебното заведение в рамките на осигуряваната от него медицинска помощ, гарантирана от бюджета на НЗОК.„По този начин се спомага за разрешаването на дългогодишния проблем с нерегламентираните плащания на пациентите за оказваната им медицинска помощ в рамките на задължителното здравно осигуряване и свързаните с нея допълнителни услуги, които те ползват срещу заплащане“, сочат мотивите на министерството. 


Друг важен момент в промените е, че се отменя забраната на Касата да сключва договор с нови лечебни заведения за болнична помощ и за нови медицински дейности. „Занапред забраната няма да се прилага при нововъзникнали обстоятелства и установена недостатъчност от съответната болнична медицинска помощ на територията на областта към момента на подаване на заявлението за сключване на договора, установена въз основа на оценка на потребностите съгласно Националната здравна карта“, пише в документа. Преценката за недостатъчност от съответната болнична медицинска помощ ще се прави от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.