През зимния семестър на учебната 2021/2022 г. в Медицински университет – Варна се проведе обучението „Въведение в роботизираната хирургия“. Това е първото в България обучение по свободно избираема дисциплина, в което взеха участие студенти от 5-ти курс, специалност „Медицина“.

 

Новата програма за обучение цели развитието и обучението на кадри да започне още от нивото на „студентската скамейка“, тъй като се наблюдава недостиг на специалисти в тази област както в национален, така и в международен мащаб. 


 

Какво представлява свободно избираемият предмет?

 

„Въведение в роботизираната хирургия“ е разпределен в два модула - теоретичен и практически. Тя е разработена изцяло от екип на Катедрата по обща и оперативна хирургия, с ръководител проф. д-р Красимир Иванов. Практическите упражнения се проведоха в Първа клиника по хирургия към Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ – Варна. 

 

Целта на предмета бе да запознае студентите както със спецификите на минимално инвазивната робот-асистирана хирургия, така и с нейните предимства за пациента. За тази цел те имаха възможност да се докоснат отблизо и да работят с най-иновативната и високотехнологична роботизирана платформа. В рамките на специализирания курс студентите детайлно успяха да изучат технологията и стъпките в предоперативната подготовка и последващите етапи от една роботизирана оперативна интервенция, обявиха на официалната страница на Медицински университет - Варна.

 

През 2019 г. в Медицински университет - Варна е разкрит Център по роботизирана хирургия по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Центърът разполага с последно поколение роботизирана система, към която е интегриран и допълнителен тренировъчен симулатор за придобиване на умения по роботизирана хирургия от студенти и специализанти, което помага за провеждането на по-ефективни обучения и практически упражнения. 

 

“С навлизането на роботизираната хирургия в модерната медицина в световен мащаб бе необходимо създаването на център за обучение на специалисти по роботизирана хирургия. Един модерен университет не може да съществува без използването на новите технологии в преподаването, а развитието на теле- и симулационната медицина налага задълбочената подготовка на лекарите да започне възможно най-рано на студентската скамейка“, коментира стъпка от стратегията за развитие на медицинското образование във Варна проф. д-р Красимир Иванов.

 

Новата дисциплина ще даде възможност на студентите да се включат също и в осъществяването на качествени и конкурентоспособни научноизследователски проучвания, които намират отражение в престижни международни научни списания с висок импакт фактор, заявяват от Медицински университет - Варна.

 

През летния семестър на академичната 2021/2022 учебна година за свободно избираемата дисциплина ще могат да се запишат последователно и студентите от III и IV курс, специалност „Медицина“.