От следващата година пациентите с хронични заболявания ще могат да получават своите лекарства в която и да е аптека, сключила договор със здравната каса, на територията на цялата страна. До сега те можеха да изпълняват изписаните им рецепти само на територията на съответната Регионална здравноосигурителна каса, на която са избрали личен лекар.


По стария механизъм остават единствено рецептите за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, скъпоструващи лекарствени продукти, отпускани от комисия в НЗОК, както и медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели.


В раздел „Условия и ред за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели” беше постигнато споразумение копие от заверения протокол да се съхранява в досието на пациента от лекаря, издаващ рецептата, на хартиен или на електронен носител. До сега тези копия се съхраняваха само на хартиен носител.Решението е взето по време на преговорите между здравната каса и Българския лекарски съюз за подписване на Националния рамков договор за 2011 г.


Двете страни постигнаха договореност и по отношение на издаването на медицинско направление, което ще става по преценка на личния лекар, в зависимост от обективното състояние на пациента.


От 3 на 4 прегледа годишно се увеличава броят на диспансерните прегледи, извършвани от личните лекари на пациенти с неинсулинозависим диабет.


Приети са и текстове, с които се облекчават изискванията за сключване на договори с общопрактикуващи лекари, относно наемането на медицински персонал от тях. Повишен е прагът, над които те са задължени да наемат допълнително медицински персонал. Също така отпада и ограничението за работа на пълен работен ден на наетите от тях лекари.


Облекчава се дейността при издаването и отчитането на направленията от общопрактикуващите лекари и специалисти за изследвания, като отпада задължението за издаване на втори екземпляр от същите.


Приет е и текст, в който се регламентира, че лекарите не носят отговорност в случаите, в които пациентите не са изпълнили назначените от тях прегледи и изследвания.