Утвърдиха се предложените от районните здравни каси задължителни годишни прогнозни стойности, по които ще работят болниците през 2011 г., на заседание на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.


Стойностите са разпределени по тримесечия, като са изготвени в съответствие с Правилата за определянето им и разпоредбите в Закона за бюджета на НЗОК за 2011 г.


В направеното разпределение за тази година са отразени промените на цените на някои клинични пътеки. Така в региони, където се намират повече кардиологични болници, има намаление на прогнозните годишни стойности спрямо минал период, защото са намалени и цените на съответните клинични пътеки, а на други места – там, където се оказва помощ на онкологично болни, прогнозните стойности са завишени, защото цените на клиничните пътеки за тези заболявания са увеличени.Съгласно правилата за разпределение на средствата, всяка болница е представила в РЗОК определен прогнозен бюджет. Всяка районна здравноосигурителна каса е изготвила освен базови годишни бюджети и прогнозни бюджети за 2011 г. на лечебните заведения за болнична помощ, в съответствие с новите разрешителни за дейност и нивата на компетентност на лечебните заведения, които отразяват промяната в броя на сключените договори по клинични пътеки, както и промяната в цените и обема дейност. Бюджетите са представени пред комисия в НЗОК, в която участват и представители на Надзорния съвет.


При разглеждането на предложенията за годишни прогнозни бюджети по лечебни заведения, Надзорният съвет на здравната каса констатира, че болници, извършващи процедури по инвазивна кардиология, предлагат значително по-високи стойности на прогнозните си бюджети. Това обстоятелство е разгледано и е установено, че при стриктно прилагане на медицинския стандарт по кардиология, изготвен от Министерството на здравеопазването, и намалените цени на клиничните пътеки по инвазивна кардиология не е възможно тези болници да извършат процедурите, за които заявяват бюджетите си. С решение на Надзорния съвет заявените стойности са преразгледани и намалени до реално изпълнимите, съгласно медицинския стандарт по кардиология.


В съответствие с поетия от управителя на здравната каса, д-р Нели Нешева, ангажимент за улесняване на процеса по договаряне, утвърдените разпределения вече са изпратени до всички РЗОК. Те, от своя страна, ще могат от 22.02.2011 г., да започнат подписването на договорите с изпълнителите на болнична помощ. То трябва да приключи в кратки срокове, за да могат всички договорни партньори да отчетат последната извършена от тях дейност. Въпреки краткия срок, с който разполага, НЗОК ще направи всичко възможно през следващата седмица да изплати отчетената дейност.