Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова освободи от длъжност директора на Пирогов – проф. д-р Иван Поромански. 

 

След извършени проверки от одиторското звено на Здравното ведомство и изпращането на резултатите до Софийската градска прокуратура са констатирани редица нарушения.


 

За временно изпълняващ длъжността директор на лечебното заведение до провеждане на конкурс, проф. Сербезова назначи д-р Валентин Димитров - до момента председател на борда на директорите на Пирогов.

 

“При проверката на извършените плащания през 2020 г. и 2021 г. по сключени договори между 2014 и 2021 г. е установено, че не е спазена поредността на постъпването на фактурите в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. 

 

Незабавно са били изплатени суми по последните сключени договори, а дължими такива по сключени от предходните ръководства договори са забавяни. 

 

Към 28 февруари 2022 г. просрочените задължения на лечебното заведение към доставчици са в размер на 14 851 690,72 лв., а към 31 март 2022 г. надхвърлят 16 млн. лв. 

 

Поемайки управлението на търговско дружество, изпълнителният директор следва да осигури защита на финансовите интереси и опазване на имуществото на дружеството.

 

Ръководителите на лечебни заведения търговски дружества с над 50% държавно участие следва да гарантират както предоставянето на качествени медицински услуги, така и доброто финансово управление в поверените им дружества.

 

Извършената промяна в ръководството на „Пирогов“ през 2021 г. и назначаването на проф. Поромански от служебния кабинет е с мотив именно подобряване на финансовото управление и спиране на лошите практики. 

 

На проф. Поромански е възложено да управлява лечебното заведение в съответствие с действащото законодателство, устава на дружеството и грижата на добър стопанин, като осъществява всички права и задължения, произтичащи от договора за управление”, уточняват от Здравното ведомство.

 

Във връзка с постъпил сигнал в Министерството на здравеопазването относно реализация на дейностите, предвидени в „Меморандум за сътрудничество между УМБАЛ „Н. И. Пирогов“ и община Царево“ (сключен през м. февруари 2021 г.), и изнесена скъпоструваща апаратура – рентгенов апарат, компютърен томограф /32-срезов скенер/ и други от болница „Пирогов“, е извършена проверка, при която е установено:

 

Новото ръководство на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ не е представило на Министерството на здравеопазването анализ относно реализацията и развитието на проекта за изграждане на медицинския център в Царево.

 

Изведеното, транспортирането и предоставеното на отговорно пазене в община Царево медицинско оборудване е собственост на лечебното заведение и отговорността за тези дълготрайни материални активи носят органите на управление.

 

“Неизползването на медицинската апаратура означава пропуснати ползи за болница „Пирогов“. Същевременно от ръководството на лечебното заведение не са предприети никакви действия”, заявяват от Здравното министерство.      

 

Липсата на правила, по които болницата да погасява просрочените си задължения към доставчици, направените два еднолични опита да бъде заличен от Търговския регистър назначения от Съвета на директорите прокурист, без да има общо решение за това действие и без да е уведомен принципалът в лицето на министъра на здравеопазването, са сред основните мотиви за отстраняване на директора на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.