Обществената поръчка за „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на бъдещата „Национална многопрофилна детска болница“ е съобразена изцяло със Закона за обществените поръчки и е съгласувана с Агенцията за обществени поръчки. Това е отговорът на Министерство на здравеопазването по повод двете жалби постъпили в Комисията за защита на конкуренцията за начина на провеждане на търга за изпълнение на проекта.


„В хода на подготовка на цялостната документация бяха ангажирани водещи педиатри в София и страната – ръководители на клиники и отделения за лечение на деца. Министерство на здравеопазването проучи практиката и опита на други държави. От фирмата изпълнител се изисква наличието на опит в изграждането лечебни заведения за болнична помощ, наличие на опитен и доказан екип от специалисти на отделните етапи на проектирането и изграждането“, обясниха от администрацията.


Според екипа на министър Кирил Ананиев след провеждане на обществена поръчка сградата е обследвана през месец февруари 2019 г. от фирма „Балмер инженеринг“ ООД, като заключението е, че строежът може да бъде завършен след извършване на строително-възстановителни дейности. Препоръчва се да бъде извършено възстановяване на целостта на сечението на стоманобетоновите елементи и усилване на подовите конструкции и стоманобетонови шайби. В общия разчет за изграждане на лечебното заведение са предвидени и средства за строително-възстановителните дейности.  
„Отделните части на инвестиционния проект във фаза „Технически проект“ ще бъдат придружени с подробни количествени сметки, както е разписано в техническата документация. На всеки етап от изграждането на обекта възложителят ще контролира изпълнението на заданието, в качеството си на инвеститор. Министерството ще обяви и обществена поръчка за осъществяване на строителен надзор по време на строителния процес.


 

Допълнително, поради стратегическия характер на лечебното заведение за страната, екипът ни също ще осъществява оперативен контрол на всеки етап от изграждане на болницата. Съгласно тръжната документация, възложителят няма да приема изготвените от изпълнителя проекти по отделните части на строителството до отстраняване на констатираните недостатъци“, е записано още в отговора на министерството.  


В документацията на поръчката по ЗОП са поставени изисквания към фирмата изпълнител за съгласуване на визата за проектиране със съответните експлоатационни дружества, за което получава становища и данни за свързване на: вътрешните мрежи и инсталациите на обекта с мрежите на техническата инфраструктура; за източника за водоснабдяване и изясняване на основните и спомагателните инсталации, мястото за заустване на отпадъчните води с посочване на категорията на водоприемника, необходимостта от изграждане на пречиствателни съоръжения и др.; източника за електроснабдяване и необходимостта от изграждане на трансформаторни постове; източника за топлоснабдяване; източника за газоснабдяване и необходимостта от изграждане на газоразпределителни пунктове; връзките с други мрежи на техническата инфраструктура, когато това се налага от спецификата на обекта. 


По проект се предвижда болницата да бъде оборудвана и с високотехнологична медицинска апаратура и обзавеждане, но те не са част от настоящата обществена поръчка. Също така ще бъде използвана и наличната годна медицинска апаратура от съществуващите детски отделения към държавните болници. „Ще бъдат закупени нови апарати за клиниките по образна диагностика, интензивно лечение и спешна помощ. В това направление ще бъдат проведени процедури по кандидатстване за финансиране с европейски средства“, допълва екипа на министър Ананиев.