Структурата на Националния център по обществено здраве и анализи вече ще се състои от 5 нови дирекции –  „Обществено здраве и здравен риск“, „Аналитични и лабораторни дейности“, „Промоция на здраве и превенция на болестите“, „Национални здравни данни и електронно здравеопазване“ и „Класификационни системи, стандарти и иновации“.

 

Това става ясно от проектопромени в правилника за устройството и дейността на центъра, публикувани за обществено обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването.


 

В проекта е регламентирано подробно разпределението на функциите и конкретните дейности, които ще се осъществяват от съответните структурни звена.

 

В него ще функционират и 5 самостоятелни отдела - „Финансово-счетоводен и човешки ресурси“, „Правна помощ и обществени поръчки“, „Информационно обслужване и връзки с обществеността“, „Управление и поддържане на собствеността“ и „Деловодство и секретариат“.

NEWS_MORE_BOX

 

Предлага се още промяна в изискванията за заемане на длъжността директор на Националния център по обществено здраве и анализи, като се предвижда директорът да е лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина или икономика и управление, квалификация по здравен мениджмънт, образователна и научна степен или научна степен и най-малко пет години професионален опит в областта на управлението на здравеопазването.

 

Предложените изисквания отговарят в най-голяма степен на функциите и дейността на центъра като структура на националната система за здравеопазването по проблемите на общественото здраве.

 

С предложения проект се цели оптимизиране на структурата на центъра, като очакваните резултати са свързани с подобряване на организацията на работа и ефективно изпълнение на функциите на Националния център по обществено здраве и анализи.