Да се извърши осъвременяване и адаптиране на нормативната база по отношение на съдебномедицинската експертиза, иска националният Омбудсман Константин Пенчев. Той изпрати до Председателя на Народното събрание и до Министър-председателя позицията си във връзка със статуса на съдебната медицина, качеството на съдебномедицинската експертиза и значението им в национален план. 


Националният омбудсман отправя редица препоръки към държавните органи, изготвени на база изразени мнения и направени констатации по време на кръгла маса. Срещата бе провокирана от проверка на омбудсмана, която показва изключително незадоволителни условия за нормално функциониране на съдебната медицина у нас.


По време на кръглата маса бяха обсъдени въпроси, свързани с трудностите във функционирането на съдебномедицинските звена, породени от неясноти в нормативната уредба; източниците на финансиране на съдебномедицинските отделения; заплащането на разходите за направените съдебномедицински експертизи; повишаване квалификацията на съдебните медици; обучението на нови кадри и качеството на експертизите.С цел подобряване функционирането на съдебната медицина в България, Константин Пенчев отправя следните препоръки към органите на държавната власт:

  • Отмяна на чл. 99а от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). Според този текст, който е в сила от 1 януари 2011 г., разходите на лечебните заведения за болнична помощ за извършване на съдебномедицинска експертиза и свързания с тях медицински транспорт се заплащат със средства от бюджета на съдебната власт;
  • Възстановяване на заплащането на съдебномедицинските експертизи, като след отмяната на чл. 99а от ЗЛЗ да се регламентира ясно кой ще поеме заплащането на вече изготвените експертизи (след влизането в сила на чл. 99а от ЗЛЗ); 
  • Съдебната медицина да се структурира на национално ниво със съответни поделения в страната, което ще позволи централизирано управление и контрол на качеството на съдебномедицинските експертизи. Тази структура трябва да се ангажира с непрекъснатото обучение и развитие на кадрите в съдебната медицина, поддържане на материалната база и др;
  • Да бъде регламентирано централизирано финансиране на съдебната медицина, като ясно се разграничат заплащането на труда на съдебните медици по изготвянето на експертизите и заплащането на разходите на лечебните заведения за болнична помощ, във връзка с извършване на съдебномедицинската експертиза; 
  • Да се осигурят средства за спешно целево субсидиране на съдебномедицинските структури в страната за възстановяване и изграждане на материалната им база, закупуване на апаратура и инструментариум;
  • Министерството на здравеопазването да се ангажира пряко с разработването на съвременен стандарт за специалността „Съдебна медицина“;
  • Да се осъвремени остойностяването на труда на съдебните медици – вещи лица, определено в Наредба № 1 от 2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от Висшия съдебен съвет.