Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди, прие Министерски съвет. 

 
В документа са разписани целите, мерките и действията, които ще се предприемат за намаляване на рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху здравето и околната среда. 
 
За да се намали зависимостта от употребата на пестициди, Националният план цели и насърчаване на интегрираното управление на вредителите и на алтернативни подходи или методи при опазване на земеделските култури.
 
Планът включва по-конкретно мерки, свързани с:
 
  • превантивна защита на консуматорите, чрез намаляване на остатъците от пестициди в храни от растителен произход;
  • ограничаване на рисковете от присъствието на остатъци от пестициди в храни, които са предназначени за децата, като най-уязвима група консуматори;
  • предотвратяване и/или намаляване рисковете от присъствието на остатъци от пестициди в питейни води и бутилираните води;
  • защита на професионални потребители, оператори и селскостопански работници, чрез намаляване на експозицията на пестициди;
  • защита на жители и минувачи в зони, в които се използват пестициди, чрез предотвратяване и намаляване на изложението на посочените лица под въздействието на пестициди;
  • защита на широката общественост и уязвими групи от населението, чрез предотвратяване и намаляване на рисковете от пестициди в публични пространства и зони за отдих;
  • защита на непрофесионални потребители, употребяващи пестициди в лични стопанства, градини, дворове и др.
 
Защитата на околната среда обхваща мерки, свързани с предотвратяването и/или намаляването на:
 
  • замърсяването на водите и почвите с пестициди;
  • рисковете от присъствието на остатъци от пестициди във водоизточниците – повърхностни и подземни води;
  • въздействието на пестициди върху биологичното разнообразие, като специално внимание се обръща на пчелите и другите нецелеви организми.