Създаването на нов вид лечебно заведение, в което лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки осъществяват самостоятелно здравни грижи, манипулации и дейности, свързани с промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите, е ключов момент в предложения от Министерство на здравеопазването проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. Текстът е на етап обществено обсъждане.


„Целта на предложението е да се създаде възможност за самостоятелен избор на професионално развитие и извеждане от сивия сектор на този вид здравни услуги, чието търсене през последните години се увеличава, разширяване на възможностите за избор на пациентите и съответно подобряване на достъпа им до здравни грижи.


Очакваните резултати се изразяват в привличане на млади хора към тези професии, тъй като тенденциите показват драстично намаляване на кандидатите за обучение по тези специалности. Цели се и намаляване на личните и обществени разходи за здравни услуги“, е записано в мотивите на Министерство на здравеопазването.Ако влезне в сила предложението, то по никакъв начин няма да разшири правомощията, които и до този момент имат медицински сестри, акушерки и лекарски асистенти. „То дава право тези дейности да бъдат извършвани само в рамките на лечебно заведение, създадено от съответния медицински специалист, като той не цели да изземва по някакъв начин компетенциите на лекарите или да предоставя по-големи правомощия на тези специалисти. Освен това никой няма да задължава пациентите да посещават конкретно лечебно заведение, те ще продължават да могат да избират дали дадена дейност, която може да се извършва самостоятелно от акушерка или сестра, да се извърши от лекар в неговото лечебно заведение“, коментира предложението адвокатът по медицинско право Мария Шаркова.


По думите й подобни примери има в много държави в Европа и САЩ без това да е засегнало по някакъв начин както правата на лекарите, така и на пациентите. „Ако това предложение бъде прието ще осигури по - достъпна медицинска помощ и ще е съобразено с практиките в различни европейски държави, в които отдавна тези специалисти оказват медицинска помощ самостоятелно. Не разбирам само защо тези лечебни заведения няма да могат да сключват договор със здравната каса за медицинската помощ, която оказват. По този начин те са дискриминирани, тъй като без мотиви им се създава подобно ограничение. Освен това пациентите, които преценят, че искат да получават медицинска помощ от такова лечебно заведение, макар да са осигурени, ще трябва да заплащат лечението си“, допълва адвокат Шаркова.


Други важни моменти в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения е предложението да се регламентира извършването на оценка на необходимостта от създаване на нови комплексни онкологични центрове, както и оценка за необходимостта от извършване на нови медицински дейности от комплексните онкологични центрове (КОЦ), както това е предвидено в момента по отношение на лечебните заведения за болнична помощ.


„По този начин ще се създаде единен механизъм по отношение на създаването, съответно извършването на нови медицински дейности от лечебни заведения, осъществяващи по същество едни и същи медицински дейности – диагностично-лечебна дейност за хоспитализирани болни и ще се гарантира, че изпълняваните дейности от всички лечебни заведения, които предоставят медицински услуги в обхвата на болничната медицинска помощ са съобразени с идентифицираните потребности на населението“, е записано в проекта на министерството.


На етап обществено обсъждане са и промени в режима по издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност и регистрационния режим на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, като отпада изискването за заявителите да предоставят лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение. Това ще се удостоверява служебно от регионалните здравни инспекции (РЗИ).


Въведат се и специфични индикатори за предоставяните здравни услуги на определена територия, а именно данни за броя на лечебните заведения на територията на съответната област, осъществяващи болнична помощ по съответните медицински специалности; броя на разкритите в тях структури и легла; кадрова и материална обезпеченост, проведени леглодни, преминали болни и използваемост на леглата за текущата и предходната календарна година, както и данните за действащите договори на НЗОК за болнична помощ и за отчетената и заплатена болнична медицинска помощ по видове и лечебни заведения на територията на областта за текущата и предходната календарна година. Целта е да се постигне пълнота на изготвената комплексна оценка, като се отчита капацитета на съществуващите лечебните заведения, както и реалното потребление на медицинска помощ.


Сред останалите предложения за промени в Закона са нов механизъм за спомагане стабилизирането на общинските лечебни заведения за извънболнична помощ чрез създаване на възможност за предоставяне на целеви субсидии за текущ ремонт на дълготрайни материални активи и финансово оздравяване, както и се въвежда възможност за субсидиране на държавни и общински комплексни онкологични центрове от бюджета на Министерството на здравеопазването за медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК така, както това е предвидено за болници и центрове за психично здраве.


„Към задълженията на лечебните заведения за предоставяне на информация с административни цели на съответните органи се предлага въвеждането на задължение за ежедневно предоставяне на информация на Националния съвет за цени и реимбурсиране на лекарствени продукти от лечебните заведения, които са определени по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина да проследяват ефекта от терапията с лекарствени продукти.


Предлага се това задължение да бъде скрепено и с административно-наказателна отговорност за лечебните заведения. Така се създават липсващите понастоящем гаранции за осигуряване на информация от ангажираните с проследяване ефекта от терапията на лекарствени продукти лечебни заведения“, допълват от администрацията.