Министерският съвет одобри окончателно проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. на вчерашното си извънредно заседание. Разходите в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще бъдат увеличени с 490 млн. лв., съобщи здравният министър Кирил Ананиев, цитиран от БТА.


Здравноосигурителните приходи са в размер на 4,2 млн. лв., от които 2,8 млн. лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и близо 1,4 млн. лв. са трансфери за здравно осигуряване. Трансферите за здравно осигуряване за 2019 г. са разчетени с ръст от 132,4 млн. лв. спрямо 2018 г., който се дължи на промяна в размера на пенсиите, по информация от НОИ за пенсионерите, от увеличение на минималната работна заплата и ръста от 5 на сто от осигурителния доход, върху който държавата внася здравни вноски за безработните, децата, социално слабите.


За неданъчни приходи са предвидени 19,7 млн. лв., което е с 2 259,8 хил. лв. повече спрямо заложените през 2018 г.Разпределението на средствата за здравноосигурителни плащания за медицински дейности е 2,5 млн. лв. В тях са включени първична извънболнична медицинска помощ – 225 хил. лв.; специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно амбулаторно наблюдение) - 250 700 лв.; медико-диагностична дейност - 90 хил. лв.; болнична медицинска помощ - 2 001 464 лв. За дентални дейности са предвидени - 167 хил. лв.


В бюджета за 2019 г. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели са отделени 1,2 млн. лв., в това число влизат здравноосигурителните плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната.


През 2019 г. се предвижда Министерството на здравеопазването ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на Националната здравноосигурителна каса в общ размер от 43 хил. лв. за финансиране на разходи, които по закон са определени като държавна отговорност. С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени и в Закона за здравното осигуряване, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и други закони.


Проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. е съставен в съответствие с бюджетната рамка при запазване на размера на здравноосигурителната вноска в размер на 8 процента. С него се постига гарантиране на пакета здравноосигурителни дейности в обхвата на задължителното здравно осигуряване.