За второто тримесечие на 2011 г. Националната здравноосигурителна каса разпредели на национално ниво на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ 51 805 броя повече направления за консултация със специалист, спрямо определените за същото тримесечие на 2010 г. Увеличени са и средствата за медико-диагностични изследвания с 30 % или с 4 375 170 лв.


Разпределените направления и стойности вече са получени в Районните здравноосигурителни каси и от 1 април се раздават на изпълнителите на медицинска помощ.


За първи път на директорите на РЗОК е предоставена възможността при наличие на неизползвани направления за специалист и неусвоени стойности за изследвания, коефициентите на изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ да могат да бъдат коригирани.От 2011 г. е променена гледната точка при разпределянето на средствата за специализирана медицинска помощ и за медико-диагностични изследвания. Не се взема предвид единствено броя на населението в региона, а се отчитат и неговите специфични характеристики - възрастова структура, вид населено място и други особености, обуславящи потреблението на здравните услуги.


Увеличеният брой на направленията през второто тримесечие е резултат от по-гъвкавата методика, по която те се разпределят от тази година, уточняват от институцията. Тя гарантира както по-спокойната работа на лекарите, така и по-лесния и по-бърз достъп на пациентите до специализирана медицинска помощ.


Правилата, по които се определя броят на направленията за консултация със специалист и стойностите на медико-диагностичните изследвания, са приети от Надзорния съвет на НЗОК и са публикувани на официалната интернет страница на институцията.