Нови, по-високи критерии за получаване на статут университетска болница въвежда Министерство на здравеопазването. В проекта на Наредбата за критериите за определяне на университетски болници, публикуван на страницата на здравното ведомство, е записано, че новият броят на лекарите, заемащи академична длъжност вече трябва да съставлява определен минимален процент от лекарския състав на съответната структура - 30% за болница и 60% за  клиника/отделение. Изискванията се променят и при медиците,  заемащи  академичната длъжност  „доцент“  или „професор“ - те трябва да са най-малко 20% от лицата, заемащи академична длъжност в болница и най-малко 10% от лицата, заемащи академична длъжност в клиника или отделение.


Нови критерии се налагат и по отношение на студентите – поне 1/3 от обучаващите се във висшето училище, към което болницата е база, ще трябва да са провели клинично обучение през последните две години там. Също така поне 10% от лекарските длъжности в болницата ще са отделени за специализанти.


Здравното министерство налага промени и по отношение на обучението в многопрофилните болници. Те трябва да изпълняват не по-малко от 80% от утвърдената учебна програма по  най-малко 50% от  специалностите, за  които е  получили  одобрение за обучение на специализанти. В новия проект на Наредба е предвидено също определен минимален брой редовни докторанти,  зачислени във  висшето  училище, да  провеждат  обучението  и изследователската си дейност в болницата (най-малко 5 за многопрофилна болница, най-малко 2 за специализирана болница и най-малко 1 за клиника/отделение).„Към момента лечебните заведения, получили положителна акредитационна оценка за обучение на студенти и специализанти, са над 130. Целта на проекта на наредбата е за университетски да бъдат определяни само структури, които реално са обвързани с университет и съответно с обучението на студенти, специализанти и докторанти и с осъществяването на научна дейност в по-голяма степен от останалите лечебни заведения, получили одобрение от министъра за обучение на студенти и специализанти“, е записано в доклада на Министерство на здравеопазването.


Проектът на Наредбата за критериите за определяне на университетски болници предстои да бъде разгледан и приет от Министерски съвет.