По нов устройствен правилник ще работи Министерството на здравеопазването. Новият текст, приет от Министерски съвет, ще приведе в съответствие влезли в сила нормативни промени като Общия регламент относно защитата на данните, последните изменения в Закона за администрацията, Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. В сила влизат още Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи, както и с други нормативни актове.


В структурата на министерството се обособява звено „Сигурност на информацията и защита на данните“, на което се възлага контролът по прилагане на стандартите и правилата за мрежова и информационна сигурност, защита на данните, включително и личните данни, като същото ще изпълнява и функциите на длъжностно лице по защита на данните.


Друга новост залегнала в новия устройствен правилник е създаването на самостоятелна дирекция „Електронно здравеопазване“, което ще способства за оптимизиране на дейностите по провеждане на стратегията за електронно здравеопазване и въвеждане на националната здравна информационна система, като част от общата стратегия за електронно управление в администрацията, както и за оптимизирането на процесите по въвеждането и предоставянето на електронни административни услуги и на обмен на документи със средствата на информационните и комуникационните технологии, с оглед намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.Функциите и минималната численост на Инспектората към министерството се прецизират и се създава пилотно звено за споделени услуги в областта на управлението на човешките ресурси в системата на здравеопазването. Неговата цел е подобряване ефективността и ефикасността на работата в администрацията, намаляване на разходите за издръжка на общата администрация, стандартизиране и оптимизиране на работните процеси и укрепване на стратегическия капацитет за управление на човешките ресурси в системата на здравеопазването.


На заседанието на Кабинета беше приет и Устройственият правилник на новата Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. В нея ще влязат Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и Изпълнителната агенция по трансплантация.


С документа се регламентират дейността, структурата и организацията на работа в Изпълнителната агенция.


Подробно е разписан контролният механизъм, който агенцията ще упражнява спрямо дейността на лечебните заведения. Обединяването на Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и Изпълнителната агенция по трансплантация в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ ще доведе до премахване на дублиращите се функции и звена на сега съществуващите структури.


Щатната численост на персонала на новата агенция е 106 щатни бройки, която съответства на общата численост на двете настоящи агенции.