Университетската болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ има просрочени задължения в размер на над 16 млн. лв. В продължение на години не са предприети действия и болницата продължава да задлъжнява.

 

Дълговете са изчислени към 31 март 2022 г., съобщават от Министерството на здравеопазването, което съвместно с Пирогов, е предприело спешни краткосрочни и дългосрочни мерки за стабилизирането на дружеството.


 

За да се подобри финансовата дисциплина в лечебното заведение, ще бъде назначен прокурист, който да преразгледа всички договори и да представи оздравителен план. 

 

В края на 2021 г. финансовият резултат на лечебното заведение е загуба в размер на 24,5 млн. лв. Дружеството е декапитализирано преди повече от пет години – като в края на финансовата 2017 г. е отчетена отрицателна стойност на собствения капитал. 

 

За финансовите 2017 г., 2018 г. и 2019 г. дружеството отчита текущи загуби – съответно: -3 416 хил. лв., -1 194 хил. лв. и -108 хил. лв., предават от Здравното ведомство.

 

"Лошото финансово управление през годините и големият размер натрупани загуби възпрепятстват лечебното заведение да акумулира финансов ресурс, за да модернизира клиниките (някои от които единствени в страната)", заявяват от министерството. 

 

Независимо че през последните две финансови години (2020 г. и 2021 г.) Пирогов отчита текущи печалби, средствата не са достатъчни за покриване на загубите, натрупани през годините управление.

 

За финансовите 2020 г. и 2021 г. просрочените задължения към доставчици на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ също са над 9 млн. лв., съответно 9 189 хил. лв. и 9 701 хил. лв. 

 

По представените от лечебното заведение данни към 31 март 2022 г. е налице текуща загуба в размер на -2 907 хил. лв., като размерът на просрочията достига 16 450 хил. лв.

 

Една от основните задачи на прокуриста ще бъде да предоговори дълговете на болницата с кредиторите, както и да оптимизира приходите и разходите на болницата. 

 

Осигуряването на допълнителни средства, необходими за модернизация на клиниките и за кадрово обезпечаване на болницата, също са сред основните задачи на прокуриста.

 

Настоящият изпълнителен директор на Пирогов е проф. д-р Иван Поромански.