Болница „Лозенец“ губи статута си на правителствено лечебно заведение, след като правителството одобри проект на Закон за изменение на Закона за лечебните заведения. Промяната в него предвижда отмяна на параграф 5 от Преходните и заключителните разпоредби на закона, съгласно който болница „Лозенец“ е лечебно заведение към Министерския съвет (МС) по смисъла на чл. 5, ал. 1 от закона и е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на МС. 


Болница „Лозенец“ е единственото лечебно заведение по чл. 5, ал. 1, по отношение на което статутът е определен на законово ниво. Отмяната на параграфа ще създаде възможност за правителството да вземе решение по отношение на статута на болницата, превръщайки я в първото многопрофилно лечебно заведение за болнична помощ, осигуряващо комплексно лечение на деца, подчертават от правителството.


След останалите важни решения на днешното правителствено заседание е увеличаването на капитала на болница „Вита“ във Велинград. Министерски съвет одобри промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. за допълнителни плащания в размер на 2 000 000 лева. Със сумата ще бъде увеличен капиталът на болницата във Велинград. Средствата ще се използват за разширяване на дейността на лечебното заведение - обновяване и модернизация на материалната база и апаратура, както и за възстановяване и обновяване на калолечебницата в Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация - „Вита” - клон Поморие, с цел подобряване качеството на предлаганите медицински услуги и предоставяне на нови такива. Одобрени са и измененията в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. С промените ще се постигне съответствие на националното законодателство с това на ЕС. Разпоредбите на закона влизат в сила от юни 2019 г., като от 22 юли 2019 г. ограниченията за употреба на определени опасни вещества ще се прилагат за всички изделия - електрическо и електронно оборудване, които се пускат на пазара, като се дава възможност за повторна употреба на резервни части за определен период.


Изключения от изискванията за съдържание на определени опасни вещества се правят за музикални тръбни органи, използващи електрически компоненти и съдържащи олово, поради липса на заместители на оловото за тази употреба, както и за жична мобилна техника (машини) за професионална употреба, задвижвани от тяга и непредназначени за движение по път. Разрешават се дейностите по вторичния пазар (вкл. ремонт) за кабели и резервни части за електрическо и електронно оборудване, които се пускат на пазара до 22 юли 2019 г. Измененията разрешават повторната употреба на резервни части, възстановени от електрическо и електронно оборудване, за дадена подкатегория изделия, като са предвидени различни преходни периоди за съответствие с изискванията за ограничаване съдържанието на определени опасни вещества.