С над 163 млн. лв. ще се финансира развитието на спешната медицинска помощ в България. Парите се отпускат по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Правителството даде зелена светлина на договора за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на здравеопазването за изпълнението на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“.


Според договореното 237 обекта от системата на спешната медицинска помощ в цялата страна ще бъдат обхванати от предвидените по проекта дейности - ново строителство, реконструкция, ремонт, преустройство, подобряване на достъпа за лица с увреждания до сградите и на прилежащото околно пространство. Ще се обновят сградният фонд и оборудването в спешните отделения на лечебни заведения с над 50 процента държавно участие в капитала, 27 центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 170 филиала и 6 изнесени екипа.


В рамките на оперативната програма ще бъдат купени 400 съвременни линейки с оборудване и апаратура, отговарящи на Медицинския стандарт „Спешна медицина“ и на най-добрите европейски практики и изисквания за своевременност, достатъчност, качество и безопасност.Проектът „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ е с голяма обществена значимост и е един от най-мащабните и важни по оперативната програма. Изпълнението му ще осигури подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване на качеството и безопасността на медицинската помощ и за осигуряването на равнопоставен достъп до качествена медицинска помощ.


През юни правителството одобри и допълнителни 19 660 000 лв. За увеличаване на възнагражденията на персонала в центровете за спешна медицинска помощ и осигуряване на финансови средства за спешните отделения в лечебните заведения за болнична помощ, финансирани по реда на Методиката за субсидиране на лечебните заведения за 2018 г. Средствата се отпускат със заложените цели в Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ. Големите цели на Концепцията са подобряване на структурата на системата чрез интеграция на двете й основни части - извънболнична и болнична спешна медицинска помощ.