Стартовите заплати на заетите в здравеопазването ще се увеличат с 20 до 50 на сто спрямо 2016 г. Това става ясно от новия Колективен трудов договор (КТД) в сектор здравеопазване, който беше подписан днес от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и представители на национално представени работодателски и синдикални организации. Документът има за цел по-високи минимални прагове на трудовите възнаграждения за ангажираните в здравната система.


Според договореното най-ниската заплата за медицинска сестра, акушер или лаборант става 900 лв. Ръстът е с 200 лв. спрямо 2016 г. За лекарите и фармацевтите с една специалност най-ниското възнаграждение ще бъде 1200 лв., ръст с 350 лв. спрямо 2016 г., началник на отделение ще се разписва най-малко срещу 1300 лв., а шеф на клиника – срещу 1500 лв. Скокът е с около 50 на сто.


В университетските многопрофилни и специализирани болници за активно лечение, както и в тези с над 51 на сто държавно участие увеличението е още по-голямо. Там началните заплати за медиците варират от 950 до 1700 лв. В проценти това представлява скок с 27 до 48 на сто спрямо 2016 г. Същите стойности са предвидени за центровете за кожно-венерически заболявания, болници за продължително лечение, за рехабилитация.Колективният трудов договор се прилага за всички лечебни заведения; за второстепенни разпоредители с бюджетни средства към министъра на здравеопазването; за структурите по училищно и детско здравеопазване, както и за здравните кабинети в специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни.


„Надявам се, че показателите за начална работна заплата в сектор „Здравеопазване“ по категории персонал, които са залегнали в КТД,  ще бъдат постигнати и ще бъдат база за надграждане в следващите години, с оглед важността на труда на работещите в българското здравеопазване. Нека този договор да послужи за база да постигнем удовлетвореност както от страна на пациентите за качеството на медицинските грижи, така и на заетите в системата, които дават своя труд за това лечение“,  посочи министърът на здравеопазването Кирил Ананиев.