Националният осигурителен институт стартира проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания”.

Той се реализира по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Общата му стойност е 58 200 лв., а продължителността му - 12 месеца.

Реализирането на проекта ще повиши компетенциите на служителите на НОИ за оказване на по-качествени и ефективни осигурителни услуги с цел надграждане на административния капацитет на институцията като част от държавната администрация у нас.


 

Фокусът е върху подобряването на професионалните компетенции и умения на обслужващите звена за работа с хора със специфични потребности.


Основната цел на проекта съответства на специфичните цели на Оперативната програма “Административен капацитет” за ефективно функциониране, повишаване на квалификацията на служителите и модерно обслужване в държавната администрация в контекста на подприоритет 2.2. на приоритетна ос ІІ “Компетентна и ефективна държавна администрация”.

NEWS_MORE_BOX

 

Той ще допринесе както за подобряване на професионалната компетентност на работещите в НОИ, така и за усъвършенстване на предоставянето на осигурителни услуги на гражданите в неравностойно положение.


Целевата група на проекта обхваща служители от Централно управление и териториалните поделения на института, работещи пряко с клиентите на институцията.

 

Планирано е обучение на около 300 експерти, ангажирани с предоставянето на административни и осигурителни услуги на гражданите и бизнеса. Те представляват приблизително 10% от общата численост на персонала на НОИ.


Дейностите по проекта предвиждат придобиване на устойчиви във времето компетенции и изграждане на умения, които да доведат до подобряване на пряката комуникация с клиентите, осигуряване на равен достъп до осигурителни услуги и създаване на нов тип култура на обслужване.