Двеста двайсет и един служители от спешните отделения/клиники на болниците преминаха петдневни обучения по проекта „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС). 

 

В следващото обучение вече са се включили нови шейсет и двама работещи в спешните структури на областните болници в Благоевград, Велико Търново, Ловеч, Габрово, Силистра, Сливен, Кюстендил, Пазарджик, както и служители на УМБАЛ „Бургас“, УМБАЛ „Света Марина“ – Варна, МБАЛ „Св. Анна“ – Варна,  УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, МБАЛ „Пловдив“ , УМБАЛ „Канев“, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, МБАЛ Варна - ВМА, ВМА София, УМБАЛ „Св. Анна“ – София, УМБАЛ „Александровска“ и УМБАЛ „Проф. С. Киркович“.


 

Курсовете се провеждат в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ и се водят от лекари. Теоретичните обучения са с продължителност 15 часа седмично, а практическата част трае 17.5 часа, като обучаваните са разпределени в групи.

 

В програмата са включени лекции за приложението на медицинския триаж и за поведение при пациенти със спешни състояния (респираторни нарушения, нарушения в циркулацията, травматични състояния, неврологични нарушения, интоксикации, спешни състояния в детската възраст и др.), както и практически упражнения, свързани с оценка на спешното състояние и прилагането на различни техники за осигуряване и поддържане на проходимост на дихателните пътища, кардиопулмонална ресусцитация и дефибрилация, мениджмънт на травмата, животоспасяващи и животоподдържащи техники при педиатрични пациенти и др.

 

​​Основна цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната здравна помощ, както чрез повишаване на знанията и уменията на персонала на спешната медицинска помощ, така и чрез въвеждане на нови добри клинични практики. Въведени са добри европейски практики в сферата на спешната медицинска помощ от Германия, Словения, Франция и Италия.

 

До октомври 2022 г. петдневното практическо и теоретично обучение успешно са преминали 5597 служители на центровете за спешна медицинска помощ и техните филиали.

 

Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” (ПУЛСС) е финансиран от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал, а бюджетът на проекта възлиза на 7 млн. лв.