Безплатна информационна платформа ще помага на специалистите, които се грижат за хора с деменции. Целта е да се подобри качеството на живот на хората с това заболяване.

 

Специализираната електронна платформа е разработена в рамките на проекта INDEED, който обединява усилията на специалисти от десет европейски страни в Дунавския регион.


 

В проекта чрез Българското дружество по деменции се е включил и екип от невропсихолози и невролози на Клиниката по нервни болести към УМБАЛ „Александровска”.

 

Целта на платформата е да помогне на различните групи професионалисти – общопрактикуващи лекари, медицински сестри, невролози, психиатри, психолози, социални работници, физиотерапевти и др. в диагностиката, лечението, комплексните грижи за пациентите с деменция и в обучението на обслужващия персонал.

 

Съдържанието на платформата отразява съвременните достижения в областта на дементологията. По синтезиран и интерактивен начин е показана подготовката на всички специалисти и се улесняват интердисциплинарните връзки.

 

Платформата е структурирана така, че позволява да се ползва на две нива – за бързо и по-задълбочено информиране. Предвиден е и раздел за обратна връзка с цел усъвършенстване и обогатяване на съдържанието.
 

Информационната платформа е отворена за свободно и безплатно ползване от потребителите и ще бъде достъпна до края на 2021 г.

 

Платформата е достъпна на следния адрес: https://bg.indeed-project.eu/login

 

Освен че предлага съвременна информация за деменциите, както и практически техники, които биха могли да улеснят всекидневната работа с хора с деменция, платформата съдържа и кратка, но задълбочена информация за деменцията.

 

Предвиден е и специален модул, чрез който специалистите да обменят опит помежду си.

 

Предоставени са и бизнес консултации за това как да се започне дейност, свързана с грижи за хора с деменция.

 

Интернет платформата INDEED се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Инструмента за предприсъединителна помощ.

 

Като последица от демографските промени деменцията е нарастващо предизвикателство за страните от Дунавския регион. Качеството на грижите за хората с деменция обаче изостава от европейските стандарти.

 

Това се усеща както по отношение на знанията, уменията и сътрудничеството между здравните специалисти, така и по липсата на специфични услуги и помощни технологии.