Методики за остойностяване и заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване, одобри Министерски съвет. Те са съобразени с последните с изменения и допълнения на Наредба №40/2004 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.
 
Методиките за остойностяване залагат механизъм за изчисления на обемите и цените на медицинските и денталните дейности в зависимост отчетените и заплатени дейности от предходните години, изчисления на реимбурсните цени на база прогнозни обеми в зависимост от спецификата на дейностите: първична, специализирана, медико-диагностична, болнична и дентална. 
 
Методиките за заплащане определят реда, начина и сроковете на заплащане на договорената и извършена от изпълнителите на медицинска и дентална помощ.
 
Методиките за остойностяване и заплащане на дейностите в извънболничната и болничната медицинска помощ и в извънболничната дентална помощ са сходни с тези, приети с ПМС 304/2010 за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване. Съдържанието им е съобразено с измененията в нормативната уредба, както и с действащите за 2012 г. разпоредби относно разработването и приемането им.