Няма намаление на направленията за изследвания и консултация със специалист, разпределени за първото тримесечие на 2011 г., съобщават от здравната каса. Информацията е във връзка с получени сигнали в институцията за понижен брой на направленията.


Повече от 70 000 направления за консултации със специалист са разпределени на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ на национално ниво, спрямо същото тримесечие на 2010 г.


За същия сравняван период се забелязва увеличение на средствата за медико-диагностични изследвания с 25% или с 3 576 000 лв.За първото тримесечие на тази година за София са разпределени 313 085 броя направления, което е с 3 000 повече, спрямо същия период на 2010 г.


От 2011 г. е променена гледната точка при разпределянето на средствата, предвидени за изследвания и консултация със специалист - няма да се взема предвид единствено броят на населението в региона. Ще бъдат отчитани и неговите специфични характеристики - възрастова структура на населението, вид населено място и други фактори, които обуславят потреблението на здравни услуги, уточняват от здравната каса.


За разлика от предходни години, през 2011 г. определянето на броя на специализираните медицински дейности и стойността на медико-диагностичните дейности ще бъдат изготвяни в края на месеца, предхождащ тримесечието, в което ще бъдат използвани.


По този начин всеки изпълнител ще знае с какво разполага още в началото на тримесечието и ще има възможност да планира разходването му.


На личните лекари ще бъдат определяни еднакви коефициенти за разпределяне на броя на специализираните медицински дейности и стойността на медико-диагностичните дейности за всяка районна здравна каса, на база здравноосигурени лица от пациентската листа. Също така, на специалистите с еднакви специалности ще се определят еднакви коефициенти за всяка РЗОК, на база брой първични прегледи.


Правилата дават възможност на лекарите да правят вътрешно преразпределяне на средства, съобразно броя на здравноосигурените с непрекъснати здравни права в пациентската листа, броя на здравноосигурените лица, включени в диспансерно наблюдение, майчино и детско здравеопазване, както и рискови групи.


Лекарите ще могат да преразпределят при нужда направления, предвидени за диспансерни прегледи, профилактика и рискови групи към такива за остри случаи и обратно.


И през тази година договорните партньори ще могат да надвишават с 10% определените им направления и средства, които няма да компенсират, но тe няма да могат да се прехвърлят в друго тримесечие. Отделно, ще могат да надвишават и с 15%, които ще бъдат компенсирани в следващото тримесечие.


НЗОК гарантира, че всички средства са разпределени, като стриктно са спазени заложените в Правилата принципи и не са допускани изключения, които да ощетят или да облагодетелстват определени договорни партньори.