В Наредбата за за функционирането на Националната здравноинформационна система (НЗИС) трябва да се добавят електронна здравна карта и мобилно приложение за идентификация, разработено от Министерството на електронното управление.

 

Това заявява Националното съсловие на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ), тъй като според него нормативната база отговаря на изискванията за работа с документи на хартиен носител и не създава условия за работа с електронни документи. 


 

Затова НСОПЛБ предлага в Закона за електронните документи и електронните удостоверителни услуги да се допълни възможност за автоматично признаване на равностойността на използването и подписването с електронна здравна карта, пентаблет, SMS парола, мобилен квалифициран електронен подпис (КЕП) и мобилно приложение с тази на саморъчния подпис при използване и документиране на медицински дейности. 

 

За момента в България КЕП е единственият регламентиран метод за електронно подписване, записан в Закона за електронните документи и електронните удостоверителни услуги. 

 

Според НСОПЛБ обаче, попълването на хартиени декларации и използването на КЕП, като равностоен на саморъчния подпис, са непригодни за пациентите.

 

Съсловието твърди, че пациентите биват лишени от достъпен метод за подписване на електронни документи, какъвто е налице в други страни от Европейския съюз. 

 

Необходими са законови промени за своевременното внедряване на коментираните методи за електронна идентификация при осъществяване на здравни услуги за населението. 

 

“Необходимо е надграждане на НЗИС с дигитализация на процесите в здравеопазването, което е същинското електронно здравеопазване и дава възможност на институциите по определени правила и ниво на достъп да получават директно от НЗИС данни с възможност за електронна обработка, вместо да разчитат на ръчно написани на хартия отчети от изпълнителите на медицински дейности без възможност за електронна обработка”, заявяват от НЗИС. 

 

Съсловието на общопрактикуващите лекари заявява желанието си да представи предложенията за промени в съответните наредби. 

 

Според него въвеждането на еквивалентна на саморъчния подпис електронна идентификация ще даде възможност за електронен обмен на данни между институциите, което от своя страна ще оптимизира достъпа до здравни услуги за пациентите и допълнително физическо и времево пространство за лекарите. Така медиците ще разполагат с повече време да осъществяват преките си медицински дейности, насочени към пациентите.