Съществуващото неравноправно положение между производителите на лекарствени продукти крие опасност от отпадането на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и реален риск пациентите да останат без достъпно лечение. Проблемът ще бъде решен с промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Изменението, което Министерски съвет гласува на вчерашното си заседание, касае разпоредбата на чл. 8, ал. 5.


Към момента действа ограничение при цените на лекарствените продукти, които нямат регистрирани цени в референтните държави. Сега тяхната цена не може да надхвърля два пъти стойността на диференцирана дневна доза (ДДД/терапевтичен курс) на референтния лекарствен продукт от групата на съответното международно непатентно наименование.


Така формулираната действаща разпоредба засяга предимно продукти на български производители в ниския и среден ценови диапазони, които се предлагат само на нашия пазар. Това би могло да доведе до отпадане на редица лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък. От друга страна, отпадналите лекарствени продукти ще бъдат заместени от по-скъпи лекарствени продукти, които имат цени в референтните за България държави.Очакваният резултат от приемането на промените е създаване на условия и критерии за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, включвани в Позитивния лекарствен списък, които нямат цени в референтните държави. Така ще бъдат спазени принципите на равнопоставеност на отделните производители и условията на конкуренция помежду им, както и няма да бъде допускана дискриминация спрямо българските производители, предлагащи лекарствените продукти на нашия пазар.


Сред важните решения на парламента засягащи здравния сектор е и определянето на Първа многопрофилна болница за активно лечение – София за университетска болница за срока на акредитационната й оценка. „Определеното за университетска болница лечебно заведение отговаря на законовите изисквания, регламентирани в чл. 9, ал. 3 и чл. 90, ал. 2 от Закона за лечебните заведения“, допълват от пресцентъра на Министерски съвет.