Тревожната статистика за бум от морбили и рубеола в България, както и в много европейски страни, принуди националните правителства да вземат спешни мерки. Само у нас през 2009 - 2011 г., след дълъг междуепидемичен период (от седем години, б.р.), се разви епидемия от морбили - с 24 365 заболели и 24 смъртни случая. В периода 2011 - 2013 г. епидемии от морбили бяха регистрирани и в държавите Франция, Украйна, Грузия и Турция.


Епидемии от морбили в Европа продължават да се регистрират и сега, като само за първите пет месеца на тази година са отчетени 8 343 случая, с най-голям брой заболели във Франция, Гърция, Италия и Румъния.


У нас през 2019 г. правителството стартира Национална програма за елиминация на морбили и рубеола 2019-2022 г., чиито задачи са насочени към намаляване възприемчивостта на население към морбиления и рубеолен вирус, осигуряване на допълнителна възможност за имунизация на групи с повишен риск от заразяване чрез целеви ваксинални кампании и укрепване на системата за надзор на морбили и рубеола.Парите за ваксини по програмата ще се осигуряват в рамките на осигурения бюджет за доставка на ваксини за задължителни и целеви имунизации и реимунизации на Министерство на здравеопазването. В медицинската практика ваксините са единствените, които осигуряват 90-95% защитеност срещу морбили и рубеола. Досегашният опит от приложението им показва, че пълно прекъсване на разпространението на инфекцията се постига само при трайно поддържане на висок имунизационен обхват (> 95%). В противен случай, снижението на заболяемостта е временно.


Морбили и рубеола са ваксинопредотвратими инфекции, които в световен мащаб продължават да са причина за заболяемост и смъртност в детската възраст. Характерни за морбилната инфекция са значителен леталитет и тежки, водещи до инвалидизиране усложнения. Рубеолната инфекция има увреждащ по време на бременност ефект - налице е висок процент спонтанни аборти, мъртвораждания или синдром на вродена рубеола.