Нова обществена поръчка на стойност 8 030 742, 12 лева за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ в Северозападна България обяви Министерство на здравеопазването. Поръчката с предмет „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Северозападен район за планиране“ по проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, обхваща общо 34 обекта от извънболничните структури на спешната помощ в областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен.


Поръчката е в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG16RFOP001-4.001-0001 по Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Една от дейностите по проекта е изпълнението на интервенции в инфраструктурата на системата за Спешна медицинска помощ чрез изпълнение на строителство на общо 235 обекта на територията на цялата страна, в това число изграждане на нови сгради, реконструкция, ремонт, преустройство, подобряване на достъпа за лица с увреждания и на прилежащото им околно пространство.Общият бюджет на проекта възлиза на 163 987 815.62 лева, като в тази сума влиза и закупуването на 400 нови линейки, оборудвани с медицинска техника и апаратура за нуждите на спешната помощ в страната.


Министерството на здравеопазването ще обявява до края на месец септември поетапно обществените поръчки и за строителство за останалите обекти на територията на цялата страна. Предстоят да се стартират още 6 обществени поръчки за извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на цялата страна и 7 обществени поръчки за извършване на строително-монтажни работи за нуждите на 34 спешни отделения на болници на територията на цялата страна.


Предстои да бъдат обявени обществени поръчки и за избор на изпълнители на строителен и авторски надзор на всички обекти.