Девет научни програми получиха финансова подкрепа от правителството. От допълнителните средства в размер на 18 020 000 лева за 2018 г. в сферата на здравеопазването ще бъдат финансирани програмите: „Електронно здравеопазване в България“ (е-здраве), „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, „Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България“ и „Млади учени и постдокторанти“.


Останалите научни програми са в областта на информационни и комуникационни технологии, околна среда, културноисторическо наследство, репродуктивни биотехнологии в животновъдството, и нисковъглеродна енергия. Гласуваните от Министерски съвет 18 020 000 лв. са за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г. и ще бъдат предоставени по бюджета на Министерството на образованието и науката.

 


Правителството прие и допълнителна Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия. С нея влизат в сила разпоредбите на чл. 189 от Закона за здравето: осигуряване на регламентиране начина за сключване на застраховки за причинени вреди, вследствие от виновно неизпълнение на професионалните задължения на лицата, които упражняват медицинска професия на територията на страната.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Застраховките ще се сключват от лечебните заведения. Лимитите на отговорност по различните специалности в системата на здравеопазването са разделени в три рискови групи, в зависимост от специалността, по която медиците упражняват дейността си. Според гласуваното в първа група са специалност вирусология, клинична алергология и имунология, дентална медицина, медицинска паразитология, образна диагностика, съдебна медицина и др. Втората група е за гастроентеорология, вътрешни болети, нефрология, детска неврология, инфекциозни болести и др. А третата – гръдна хирургия, акушерство и гинекология, неонатология, кардиология и кардиохирургия, лицево-челюстна хирургия и др.

 

Предвидено е сключване на застраховка с покритие над минимално установеното в Наредбата, като по този начин се счита, че условието за сключване на застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“, е изпълнено.