След решението на Кабинета Националния център по наркомании да бъде закрит, а функциите му да бъдат поети изцяло от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), от Министерство на здравеопазването публикуваха и правилник, по който да се случи преструктурирането.


В новия правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи е записано, че се създава дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“. Новото звено ще участва в разработването и изпълнението на всички дейности, свързани с политиката за психично здраве, ще проучва и анализира състоянието на психичното здраве и предлага модели за подобряване на психично здравния статус на населението и ще организира, провежда и координира дейности на национално и международно ниво в областта на промоцията на психично здраве и превенцията на зависимостите.


Сред задачите на Дирекцията са още провеждането на епидемиологични проучвания за разпространението на психичните разстройства и рисковите фактори за отключването им, да събира и анализира данни за психично-здравното състояние на населението с акцент върху лица с рисково поведение (агресия, суицидни действия и др.), както и да провежда интервенционни мероприятия (кампании, обучителни семинари, разработване и издаване на информационни материали) по проблемите на психичното здраве.За изпълнение на поетите нови дейностите от Националния център по обществено здраве и анализи  се увеличава общата численост на персонала с 13 щатни бройки.


Новият екип ще се занимава още с провеждането на научни изследвания и осъществяването на научно сътрудничество с европейски и международни институции в областта на психичното здраве и зависимостите и ще изпълнява функциите на Национален фокусен център за наркотици и наркомании. Ще осъществява и методическа подготовка, ръководство и контрол, както и координация при изграждането и функционирането на национална публична информационна система по проблемите, свързани с наркотиците.


Тя ще бъде и национално звено за връзка, координация и сътрудничество с Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) и с Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX) и ще осъществява сътрудничество с чуждестранни и международни институции в областта на изследователската практика и функционирането на националните и международните публични информационни системи по проблемите, свързани с наркотиците.