Център за приложни изследвания и иновации и Кариерен център към Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще бъдат открити на 17 октомври. Основната цел на Центъра за приложни изследвания и иновации ще бъде подпомагане и развитие на научните изследвания и иновации в областта на био-, фарма- и медицинските технологии. В научно-приложната му лаборатория ще провеждат упражнения и ще се четат лекции в областта на биотехнологиите и микробиологията. Предвидено е и създаване на нови курсове, свързани с интердисциплинарните научни изследвания и иновациите.


Студенти от магистърските и докторските програми на Софийския университет ще имат възможност да участват в провеждането на научни изследвания и в създаването на реални пазарни иновации.


Новият Кариерен център към Биологическия факултет е другото ново звено в университета и ще работи, за да подпомогне професионалното ориентиране и реализацията на студентите биолози, биотехнолози и педагози. Ще съдейства за повишаване на конкурентоспособността им чрез стажове и докторантско обучение. Основна дейност ще е създаване на перспективни контакти с потребителите на кадри – фирми, обществени институции, научни и обучаващи организации. Центърът ще консултира възпитаниците на факултета за възможностите за развитие, ще ги насочва към свободни работни позиции и за тенденциите на пазара на труда.Центърът за приложни изследвания и иновации е съвместно дело на Биологическия факултет на Софийския университет и Фондация „Център за приложни изследвания и иновации“. Мисията на Биологическия факултет е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит във фундаменталните и приложните аспекти на биологичната наука чрез висока научна и практическа квалификация на всички свои преподаватели, а също така да действа като институция от национално значение, даваща образците на научно-преподавателска дейност и формираща ядрото на българската интелигенция.


Основната образователна цел на факултета е да осигури подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на биологическите науки, биотехнологиите, учители по биология и химия, география и химия, на основата и в съответствие с постиженията на науката и практиката.