Умее ли да се храни сам и да пие от чаша, да извършва фини движения – например да брои пари, да се ориентира в различни ситуации, да разрешава проблеми, взема решения и преценява последствия, както и дали може да организира ежедневието си сам, са само малка част от списъка от почти 20 страници с умения, по които ще се изготвя индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания.


Министерство на труда и социалната политика публикува на сайта си проект на методика, която да регламентира реда и условията по изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания, включително оценка за потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа. Документът е съществена част от действащата от началото на 2019 г. нормативна уредба, която урежда областите и средствата за оказване на подкрепа за хората с увреждания. Проектът на методика се основава на Био-психо-социалния модел при съобразяване на Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето на Световната здравна организация. Според нея увреждането се разглежда като обобщено следствие от нарушение във функционирането на човека с увреждане, което е събирателно понятие, обхващащо всички функции и структури на организма, дейности и възможности за социално приобщаване.


Физическата, психическа, интелектуална и сетивна функционалност на човека с увреждане, външните обстоятелства, които обективно му позволяват да реализира функционалността си чрез съответни действия, както и личната воля на човека с увреждане и неговото желание за извършване на конкретни действия (с изключение на възможността недостатъчното желание да бъде израз на болест, и да става въпрос за функционално нарушение) са залегнали в новата методика. Тя обхваща девет основни области на живота: обучение и прилагане на знанията, общи задачи и изисквания, комуникация, мобилност, самостоятелна грижа, домашен бит, междуличностни взаимодействия и отношения, основни области на ежедневния живот и граждански и обществен живот.Основните две части от документа с информация за човека с увреждане ще се попълва от социален работник, а третата от специализирания отдел към дирекция „Социално подпомагане“. В проекта на методика е регламентиран и нов начин на изчисляване на броя часове за предоставяне на механизма лична помощ.