Европейската агенция по лекарствата, Изпълнителната агенция по лекарствата в България и световна частна компания в сектора на здравеопазването предупреждават пациентите и съответните лекуващи ги лекари за недостиг на лекарство, съдържащо семаглутид, който представлява аналог на човешкия глюкагоноподобен пептид-1 (GLP-1), произведен в клетки от Saccharomyces cerevisiae по рекомбинантна ДНК технология.

 

Липсата му се очаква да продължи до 2023 г., като ненавременното информиране за недостига може да доведе до пропускане на необходими дози, което от своя страна да има клинични последствия, например хипергликемия.


 

Отговорните институции призовават медицинските специалисти да информират пациентите си за създалата се ситуация и ако сметнат, че е необходимо да назначат друга терапия.

 

Лекарството представлява инжекционен разтвор, показан за лечение на възрастни с незадоволително контролиран захарен диабет тип 2, като допълнение към диета и упражнения. Може да се прилага и като монотерапия, когато метформин се счита за неподходящ поради непоносимост или противопоказания от страна на пациента. Предписва се и като допълнение към други лекарствени продукти за лечение на диабет. 

 

Инжектира се подкожно в корема, бедрото или горната част на ръката. Мястото на инжектиране може да се променя без адаптиране на дозата. Семаглутид не трябва да се прилага интравенозно или интрамускулно. Слага се веднъж седмично по което и да е време на деня, със или без храна.

 

Семаглутид понижава концентрациите на глюкоза на гладно и след хранене. При пациенти с диабет тип 2 лечението с 1 mg семаглутид води до понижаване на глюкозата като абсолютна промяна спрямо изходното ниво (mmol/l) и относително понижаване в сравнение с плацебо (%) при глюкозата на гладно (1,6 mmol/l; понижение 22%), глюкозата 2 часа след хранене (4,1 mmol/l; понижение 37%), средната концентрация на глюкоза за 24 часа (1,7 mmol/l; понижение 22%) и постпрандиалните колебания на глюкозата след 3 хранения (0,6–1,1 mmol/l) в сравнение с плацебо. Семаглутид понижава глюкозата на гладно след първата доза.

 

Подобрява бета-клетъчната функция и инсулиновия отговор и увеличава максималния бета-клетъчен секреторен капацитет при пациенти с диабет тип 2. Доказано е и че повишава концентрациите на инсулин на гладно в сравнение с плацебо.

 

Референции:

Ozempic, INN-semaglutide. European Medical Agency - https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ozempic-epar-product-information_bg.pdf