Министерският съвет взе решение за предложение до Народното събрание за приемане на Национална здравна стратегия 2030 -  водещият стратегически документ за сектор „Здравеопазване“. 

 

Първият приоритет на документа са инвестиции в превенция и насърчаване на здравословно поведение и среда, подкрепяща здравето на всеки през целия живот.


 

Здравното ведомство адресира рисковите фактори като тютюнопушене, употреба на алкохол, затлъстяване, небалансирано хранене и ниска двигателна активност, както и фактори, произтичащи от околната среда. 

 

Вторият приоритет са инвестиции в трансформиране на здравната система, ориентирана към потребностите на хората.

 

Основният фокус е трансформирането на здравната система от система, насочена основно към диагностика и лечение на болестите, към система, фокусирана върху превенцията.

 

Третият приоритет е прилагане на фокусирани стратегии за въздействие върху специфични проблеми на общественото здраве.

 

По-конкретно интегриран подход ще се прилага върху подобряване на майчиното и детско здраве и на педиатричната грижа, борбата с рака и негово бреме, подобряването на възможностите за лечение на мозъчно-съдовите болести, развитието на донорството и трансплантациите, подобряването на психичното здраве и психиатричната грижа, гарантирането на старост в добро здраве и с гериатрична грижа (грижа за възрастни хора), ограничаване на антимикробна резистентност.

 

Спрямо тези приоритети ще се извършват целенасочени политики, обяснява ръководството на Министерството на здравеопазването. 

 

Мониторинг на изпълнението на Националната здравна стратегия 2030 ще се прави ежегодно с Годишния доклад за здравето на гражданите и изпълнението на националната здравна стратегия.

 

Националната здравна стратегия 2030 представя дългосрочната визия за развитието на сектор “Здравеопазване”, стратегическите цели и приоритети, както и конкретни политики за тяхното изпълнение. 

 

Стратегията адресира съществуващите предизвикателства, свързани със здравето на българските граждани и функционирането на българската здравна система, така че да се гарантира нейната устойчивост и да се създадат условия за постигане на икономически растеж и социално благополучие чрез оптимални инвестиции за по-добро здраве.

 

Документът кореспондира с реализацията на политиките и интервенциите, заложени в националните стратегически документи от по-висок ранг - Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 и Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

Националната стратегия е разработена въз основа на анализите на здравно-демографските показатели и на състоянието на системата на здравеопазване в ежегодните доклади за здравето на гражданите, които показват, че през последните десетилетия българската здравна система изостава спрямо здравните системи на страните от ЕС по отношение ключовите фактори за устойчиво развитие.

 

В Стратегията са формулирани следните стратегически цели: Устойчиво подобряване на здравето и среда, подкрепяща здравето; Ефективно управление на ресурсите с фокус върху здравните резултати и Гарантиране на здравната сигурност и намаляване на неравенствата.