Над 80% от леталните случаи в България през последните десетилетия са причинени от незаразни заболявания, като сърдечносъдови, хронични респираторни, диабет, злокачествени новообразувания. 

 
С цел ограничаване на рисковите фактори и последиците от заболяванията, Министерство на здравеопазването разработва Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести. 
 
Националната програма обхваща периода 2013-2020 г. Насочена е към подобряване здравето на населението и повишаване на качеството на живот, което да се постигне чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболяемост и инвалидизация, причинени от хроничните незаразни болести. 
 
Програмата се изготвя съвместно от Министерство на здравеопазването, СЗО, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на физическото възпитание и спорта, Национален център по обществено здраве и анализи, научни и неправителствени организации. 
 
По проекта за националната програма се обсъждат допълнителни предложения, след което окончателният й вариант и Планът за действие към нея предстои да бъдат разгледани от ръководството на Министерство на здравеопазването и публикувани за 14-дневно обществено обсъждане.