На 12 април 2011 г. в Брюксел, Национална пациентска организация беше приета за пълноправен член на Европейския пациентски форум.


Само година след основаването си, НПО стана част от най-голямото пациентско обединение в Европа.


Членството в Европейския пациентски форум е престижно отличие, което доказва качеството на работа на избраните организации. Сред основните изисквания към членовете на организацията са легитимност, представителност, демократичност, прозрачност и отговорност.Национална пациентска организация е най-голямото пациентско обединение в България, към което до този момент са се присъединили над 60 национални пациентски организации и регионални партньорски сдружения. От месец юни 2010 г. Национална пациентска организация е призната от Министъра на здравеопазването за национално представителна организация за защита правата на пациентите в България.


Мисията на Национална пациентска организация е да утвърди правата на пациентите, да осигури пациентското включване, да въведе етични принципи при взаимодействието между пациенти, институции, медии и общество, както и да обедини пациентския глас.


Европейски пациентски форум е неправителствена организация, която е ангажирана с проблемите на общественото здравеопазване в Европейския съюз. Основана през 2003 г., организацията има за цел да консолидира пациентския глас, като дефинира за свои водещи принципи солидарността и единството на европейското пациентско движение.


В момента в сдружението членуват 46 организации, които са национални обединения на пациентски организации или организации, представляващи специфични заболявания. Тяхната цел е да постигнат равнопоставеност на пациентите по отношение на достъпа до лечение, качеството на здравното обслужване и зачитане правата на пациентите в държавите от Европейския съюз.