Наложи се актуализация в Националния план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2 поради нарастващия брой на заразените, карантинираните и изолираните граждани. Планът следва да осигури готовност за максимално адекватен отговор при петата вълна на пандемията от Covid-19, в която се очаква доминиращ да е вариантът Омикрон.

 

Какви са основните цели?


 

Основните цели са ограничаване на заболеваемостта и намаляване на смъртността от Covid-19, осигуряване на оптимални възможности за лечение на заболелите според световно приетите стандарти, поддържане на функционирането на основни за обществения живот сектори и служби, осигуряване на постоянна, достоверна и актуална информация за обществото относно хода на пандемията и предприетите мерки.

 

Как ще се постигнат тези цели?
 

Тези цели ще се постигнат чрез въвеждане и спазване на противоепидемични мерки, организация на извънболничната и болничната помощ, лекарствена политика, медийна стратегия и политика, осигуряване непрекъснатост на работата на основните служби по време на пандемична вълна, дългосрочни мерки.

 

Какви ще са противоепидемичните мерки?

 

Ще се използва математически модел за комплексен предиктивен анализ и оценка на риска за натоварването на болничната система с оглед предприемане на съответните превантивни действия преди достигане на критичните нива на натовареност. В този модел са включени следните водещи критерии: процентна заетост на интензивните Covid легла спрямо максималния им брой за страната ни, скорост на запълването им на седмична база, 14-дневната заболяемост.

 

На база на тези анализи ще се въвеждат на противоепидемични и нефармацевтични (изолационно-ограничителни) мерки за справяне с петата вълна.

 

Поетапно разпределяне на мерките

 

I етап

Учениците, педагогическият и непедагогическият персонал в училищата се изследват за Covid-19 с бързи антигенни тестове веднъж седмично. Преустановява се провеждането на организирани дейности с ученици, включващи посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, познавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др. Задължително е да има физическа дистанция от най-малко 1,5 метра в зала и носене на защитна маска за лице от всички участници по време на целия престой в училището.

 

В случай на несъгласие на родителите/ настойниците/ попечителите за провеждане на изследване за Covid-19, ученикът не се допуска до присъствено обучение и му се осигурява възможност за обучение от разстояние в електронна среда.

 

Разширяване на обхвата на обекти и дейности с обществено значение, спрямо които са въведени противоепидемични мерки, контролиране спазването на мерки, създаване на организация за контрол и наблюдение на мерките. На работодателите ще бъдат дадени общи препоръки и указания. 

 

Граничният контрол ще се определя спрямо приложимите в Европейския съюз регламенти и изисквания, приложимото българско законодателство, в съответствие със зонирането по нива и степен на развитие на епидемичната обстановка в държавите. За целта изискванията се определят със заповед на министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова. 

 

II етап

В училищата се преустановява провеждането на занимания по интереси, с изключение на заниманията в рамките на целодневната организация, които се провеждат без смесване на ученици от различни паралелки. Изследването за Covid-19 един път седмично с бързи антигенни тестове остава.

 

В обектите от обществено значение ще се наблюдава спазването и срока на валидност на  документите за ваксинация и на  документите за преболедуване и предприемане на действия за промени при необходимост, след експертно обсъждане, критерии за достъпност.

 

На работодателите ще се даде препоръка за дистанционна работа до 50% от персонала и наличие на зелен сертификат, след анализ.

 

За граничния контрол изискванията остават същите като в етап I. 

 

III етап
Присъствен учебен процес в училищата ще се осъществява за 50 % от паралелките с ученици от пети до 12 клас с въведена ежеседмична ротация.

 

В обектите от обществено значение ще се наложат ограничения до 50% в капацитет/ работна площ/ брой лица в обектите и дейности, определени със заповед на министъра, със значение за общественото здраве, въвеждане на работно време до 22:00 часа, при спазване на подхода „Зелен сертификат“.

 

За работодателите - задължително въвеждане на дистанционна форма на работа и наличие на “зелен сертификат”, учестяване графика за движение на транспортните средства от градския транспорт, при възможност и след анализ.

 

За граничния контрол изискванията остават същите като в етап I и II. 

 

IV етап

Присъствен учебен процес в училищата може да се осъществява само за ученици от първи до четвърти клас, след изследване, проведено при условията на II етап (с бързи антигенни тестове) или да бъде преустановено, но за период не по-дълъг от една седмица. Целодневна организация на учебния ден може да се осъществява само за ученици от първи до четвърти клас без смесване на ученици от различни паралелки.

 

Преустановяване на работата на обекти и дейности от обществено значение, със заповед на министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова. Преустановяване на подхода „Зелен сертификат“. Функционират само търговски обекти за хранителни стоки, дрогерии, аптеки, оптики, зоомагазини, банки, доставчици на пощенски и куриерски услуги, застрахователи, доставчици на платежни услуги, офиси на телекомуникационни оператори. Съответно работодатели, които не предлагат такъв тип услуги преминават към дистанционна работа. 

 

За граничния контрол изискванията остават същите като в етап I, II и III.  

 

Следва да се въведе автоматичен чек на пътникопотока. Лицата, имащи „зелен сертификат“ бързо да преминават през проверка чрез самочекиране на специални четящи устройства.

 

Кой ще е отговорен за контрола?

 

Регионалните инспекторати по образование, директорите на училища и упълномощените от тях лица, Регионалните здравни инспекции, Министерството на вътрешните работи, областните и общинските власти и техни структури, Българската агенция по безопасност на храните, областните и общинските власти и техни структури. При необходимост се определят и други институции, които да се включат в контролната дейност.

 

Как ще се засили епидемиологичния и лабораторния надзор?

 

Ще се осигурят кадрови ресурси на Регионалните здравни инспекции или ще се включат е и други структури и ведомства. 

 

Лицата ще могат да проверяват своя статус докато са под изолация/ под карантина чрез: Националната здравно-информационна система, мобилно приложение Virusafe, получаване на електронна поща или на мобилен номер на съобщение.

 

Ще се оценява качеството на изследванията от Национална референтна лаборатория. Ще се увеличи капацитета на страната за провеждане на секвениране чрез увеличаване на лабораториите, които го провеждат и тяхното обезпечаване.

 

С цел подобряване организацията по карантиниране на потвърдени случаи на Covid-19 следва да се обсъди разработване и внедряване на уеб-базирана платформа за самокарантиниране на подлежащите лица. Предложението е и в съответствие с подобен опит на някои страни-членки на Европейския съюз.

 

Каква ще е организация на извънболничната и болничната помощ?

 

Извънболнична помощ

Съмнения за Covid ще се установяват на първо място при общопрактикуващите (личните) лекари, лекари специалисти на индивидуална практика, медицински центрове, Диагностично-консултативен център, “Covid зони“ в лечебни заведения, лаборатории, от спешни мобилни екипи на Център за спешна медицинска помощ и при амбулаторни прегледи във филиалите им, в спешните отделения и диагностично-консултативните блокове на лечебни заведения за болнична помощ, от Регионална здравна инспекция – по телефон или при провеждане на епидемиологично проучване.

 

Лечението в домашни условия се извършва под контрола и наблюдението на общопрактикуващите лекари. Домашното лечение се извършва съгласно индивидуалния опит на лекаря, препоръчаните и използване към момента протоколи за диагностика и лечение, индивидуалното здравословно състояние на пациента, наличието на придружаващи заболявания и др.

 

Организацията на спешната медицинска помощ е ресурсно и материално обезпечена с мобилни екипи и достатъчно количество медицинска апаратура и линейки, и 24 часа в денонощието през цялата година. 

 

Създадена е организация за допълнително назначаване на лекари и други медицински специалисти, преструктурират се спешни мобилни екипи. С наличния кадрови ресурс и наличен автопарк, Центровете за спешна медицинска помощ са в състояние да посрещнат предизвикателствата на нова вълна от Covid-19.

 

Организация на медицинската помощ за деца с коронавирусна инфекция се извършва в условията на изолация, като болните само от Covid-19 (без  придружаващи заболявания) могат да бъдат лекувани в клиники и отделения по инфекциозни болести, педиатрия, неонатология и детска пневмология и фтизиатрия. 

 

Пациенти под 18 години, които имат и други заболявания, освен Covid-19, могат да бъдат хоспитализирани в структури по инфекциозни болести, в които се осигурява наблюдение и лечение от педиатри или в условия на изолация в отделението по педиатрия с консултация и проследяване от специалист по инфекциозни болести във връзка с коронавирусната инфекция. 

 

В случаите, когато състоянието на детето, болно от Covid-19, изисква интензивно наблюдение и лечение, то трябва да бъде проведено в структура по анестезиология и интензивно лечение. 

 

Болнична помощ и координация на хоспитализациите

 

Определя се на едно или повече лечебни заведения в съответната област, които да извършват диагностични и/ или лечебни дейности само на заразени лица, независимо от медицинските дейности, които лечебното заведение осъществява съгласно разрешението/ регистрацията му за лечебна дейност.

Променя се броят легла в лечебните заведения за болнична помощ.

 

За центровете за психично здраве, комплексните онкологични центрове и центровете за кожно-венерически заболявания се определя съответният брой легла за диагностика и лечение на заразени лица, които са онкологично болни, с психични разстройства, заразени с коронавирусна инфекция).

 

За специализираните болници за активно лечение (по белодробни болести, акушеро-гинекологични и др.) и държавните психиатрични болници се определя съответният брой легла за диагностика и лечение на заразени лица, които са хоспитализирани за лечение по специалността, по която болницата е специализирана. Основно място при специализираните болници заемат специализираните болници за активно лечение по пневмология.

 

При необходимост, директорът на регионалната здравна инспекция може да определи в заповедта и изисквания относно персонала, апаратурата и други изисквания за изпълнение на съответните дейности. 

 

Фази на реакция - степенуване на отговора на областно и национално ниво

 

Фаза 1

При ограничено местно разпространение или нисък, задържащ се или бавно нарастващ среднодневен брой случаи, лечебните заведения за болнична помощ са в нормален режим на работа и в готовност за прием на пациенти.

 

Фаза 2

Броят на болните с Covid-19 с показания за болнично лечение надхвърля капацитета на съществуващата лечебна мрежа за лечение на инфекциозни заболявания и се налага ангажиране на допълнителен болничен капацитет. Участват всички болници за активно лечение.

 

Фаза 3

Лечебните заведения отделят почти пълния си леглови капацитет за лечение на заразени пациенти.

 

Фаза 4

Голям брой случаи/екстремно бързо увеличаващ се брой случаи, широко разпространение сред населението, бързо се увеличава броят на хоспитализациите на пациенти с коронавирусна инфекция и/или броя на хоспитализираните, нуждаещи се от интензивно лечение.

 

Фаза 5

Това е т. нар. фаза на възстановяване. Броят на заразените с коронавирусна инфекция, в т.ч. нуждаещите се от болнично лечение започва постепенно да намалява до достигане на стойностите от Фаза 1.

 

Каква ще е лекарствената политика?

 

За противовирусната терапия за болнично лечение се използва ремдисивир. България се снабдява с него поради Рамковото споразумение на ЕС за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие. 

 

За домашно лечение през второто тримесечие на 2022 г. ще бъдат разрешени за употреба в рамките на ЕС Molnupiravir и Ritonavir

 

Моноклоналните антитела, с които България разполага са Regdanvimab. С тях се очаква да се намали необходимостта от хоспитализация и леталния изход при пациенти с придружаващи хронични заболявания и с висок риск от усложняване на заболяването. 

 

Като имуносупресори България разполага с одобрените от Европейската агенция по лекарствата INN Tocilizumab и INN Anakinra.

 

През 2022 г.  с подкрепата на министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова, ще се създаде организация за текущо осигуряване и поддържане на необходимите количества лекарствени продукти за лечение на Covid-19, като ще се оценяват и потребностите от поддържане на резерв.

 

Каква ще е медийната стратегия и политика?

Провеждат се срещи с представители на редица заинтересовани страни. Целта е чрез подобряване на диалога и обединяване около целенасочени и последователни  съвместни усилия да бъде повишена осведомеността на българските граждани, както по отношение безопасността и ефективността на ваксините, така и относно възможните усложнения след преболедуване на Covid-19 (т.нар. пост-Covid), които усложнения ваксинацията има потенциал да превантира.

 

Една от първите мерки, които правителството предприе, за да стимулира процеса по ваксинация в страната, беше осигуряването на възможността пенсионерите и гражданите над 65-годишна възраст да получат еднократна финансова добавка в размер на 75 лв. към пенсията си, ако в периода 1.01.2022 г. до 30.06.2022 г. започнат своя ваксинационен цикъл срещу Covid-19 или имат поставена бустерна доза.

 

За да се постигне по-добра координация между отделните структури в Министерството на здравеопазването, е създаден Вътрешноведомствен пандемичен комитет, чиято задача е да анализира и координира дейностите по изпълнение и контрол на въведените в страната противоепидемични мерки, както и да предлага решения във връзка с оптимизирането на ваксинационния процес.

 

Със заповед на министър-председателя на Република България Кирил Петков е създаден Национален пандемичен комитет, чиято задача е подобряване на координацията на правителствено и междуинституционално ниво, така че всички належащи въпроси, свързани с пандемията и нейното отражение върху икономическия, културния и социалния живот на българските граждани, бързо да намират решение. И двата комитета провеждат заседания, на които се очертават приоритети и цели, които в спешен порядък трябва да бъдат реализирани.

 

Във връзка с представително проучване, реализирано по поръчка на Офиса на Световната здравна организация в България, което показа, че българските граждани се доверяват преди всичко на своите лекари и фармацевти, Министерството на здравеопазването провежда интензивни разговори със съсловните организации на лекарите, фармацевтите и професионалистите по здравни грижи.

 

Към момента Министерството на здравеопазването разработва сайт. На един клик разстояние представители на различните таргетни групи (напр. хора с различни основни или придружаващи заболявания – с диабет, на хемодиализа, трансплантирани граждани и т.н., планиращи бременност, бременни, кърмещи, провеждащи инвитро процедури жени, възрастни хора, лица, при чиито професии рискът от заразяване с Covid-19 e по-голям, заради характера на упражняваната дейност и др.)  ще могат да получат категорични отговори на въпросите, които си задават.  

 

Сред задължителните секции в електронната страница на кампанията са: „ФАКТЧЕК“ (където да се опровергават подвеждащи и неверни твърдения – напр. „ваксините не са преминали всички фази на клиничните проучвания“, „естественият имунитет е по-добър от този, придобит след ваксинация“, „по-добре да го преболедувам, отколкото да се ваксинирам“ и др.); „Говорители“ (по този начин ще бъдат легитимирани хората, чието публично говорене по темата е научно и медицински обосновано); „Въпроси и отговори“ (мястото за въпросите на българските граждани и отговорите на лекарите, фармацевтите, професионалистите по здравни грижи и експертите). 

 

Отделни рубрики ще бъдат посветени на ваксинацията при децата (от 5 до 11 г., вкл., и от 11 до 17 г., вкл.), на очакваните странични нежелани реакции след ваксинация, на типовете ваксини, на процедурата по одобряването им, на технологията на разработване на ваксините, на т.нар. „лонг-Covid“ и „пост-Covid“, на рисковите фактори като наднормено тегло и др.

 

За да бъде дадена и друга гледна точка спрямо преболедуването на Covid-19, ваксините и ваксинацията, Министерството на здравеопазването вече инициира изработването, заснемането и монтажа на няколко видео материала, в които преживели Covid-19 хора да разкажат своите истории за боледуването, съпътстващите го усложнения и за отношението си към ваксините. Целта на тази инициатива е българските граждани да видят реални лични истории на засегнати лица като контрапункт на невярната информация, разпространявана предимно в интернет пространството и социалните мрежи (мястото, където хората най-често търсят информация „за“ или „против“ ваксините срещу Covid-19). По тази причина заснетите видео материали ще бъдат разпространявани с акцент именно върху социалните мрежи.

 

Ще бъдат създадени Facebook и Instagram страници, както и YouTube-канал на кампанията, където ще бъде публикувана актуална, достоверна и на достъпен език информация за ваксините и ваксинацията срещу Covid-19, както и инфографики, и кратки разяснителни видеа на експерти, истории на хора, които са преболедували вируса, послания на лидери на обществено мнение, инфлуенсъри и др. по темите на деня, свързани с ваксините.

 

Какви ще са дългосрочните мерки?

 

Осигуряване на доставки на ваксини срещу Covid-19, тяхното правилно хладилно съхранение и разпределение по области в страната. Осигуряване на достъп на населението до широко портфолио от ваксини срещу Covid-19. Изготвяне на интерактивен справочник за ваксините и ваксинацията срещу Covid-19

 

Регулярни онлайн обучения и работни срещи с медицинските специалисти, свързани с процеса на ваксинирането и работата с въведените информационни системи в тази област.

 

Създаване на научен съвет по анализ на пандемията от Covid-19 за извършване на периодична оценка и анализи на епидемична обстановка и предлагане на мерки свързани с ограничаване на нейното разпространение, включващ специалисти в областта на епидемиологията, вирусологията, статистическия/математически анализ, управление на кризи, комуникация и др.

 

Целият Национален оперативен план за справяне с пандемията от Covid-19, одобрен от Министерския съвет, може да видите на официалния сайт на Министерството на здравеопазването.

 

Целият оперативен план може да видите на страницата на Министерството на здравеопазването