Над 6,5 милиона са жертвите на Covid-19 в световен мащаб. Това са данните от Световния годишен доклад за бедствията на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец - “Доверие, равенство и локални действия: Поуки от пандемията от Covid-19 за предотвратяване на следваща глобална криза”.

 

Според Международния валутен фонд до края на 2024 г. пандемията ще струва на световната икономика 13,8 трилиона долара. Социално-икономическите последици са огромни. Косвените въздействия са засегнали живота на почти всяка общност. Нито едно бедствие през последните десетилетия не е имало толкова огромни последици.


 

Докладът предлага шест основни действия за по-ефективна подготовка за бъдещи извънредни ситуации в областта на общественото здраве. Това са: засилване на превенцията и готовността на местно ниво; използване на местния капацитет, чрез интегрирани здравни системи; изграждане на глобални механизми за солидарност, с помощта на които да се гарантира на всички общности достъп до ваксини, медикаменти, лечение и др.; защита на общностите от социално-икономическите въздействия на извънредни ситуации; събиране, обобщаване и анализ на данни на местно ниво и използването им при планиране на бъдещи действия; засилване на правната готовност за настъпването на извънредни ситуации в системата на общественото здраве.

 

“Пандемията извади на преден план темата за доверието. Беше важно хората да се доверят на здравните власти и на нас, да се съобразят с наложените ограничителни мерки в името на спасяването на човешкия живот”. Той подчерта, че истинската готовност означава да можеш да реагираш адекватно при едновременното настъпване на множество опасности. “Съдбата ни е отредила да живеем в свят, в който бедствията и кризите са все по-чести, а техният интензитет е силно увеличен. Ето защо, ние трябва да сме подготвени да посрещнем даже случващи се едновременно различни кризисни ситуации. Това трябва да бъде непрекъснат процес”, заявява председателят на БЧК акад. Христо Григоров.

 

От началото на Covid пандемията Българският червен кръст е подпомогнал повече от 239 000 души с хранителни продукти, на близо 6 200 души в изолация са закупени храни и лекарства, почти 26 000 са получили психологическа и емоционална подкрепа от психолози на БЧК. Осигурена е медицинска апаратура, хигиенни материали, дезинфектанти, както и близо 3 250 000 лични предпазни средства.